Pandox AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2015

18 feb, 2016, 07:00
Regulatoriskt pressmeddelande
God tillväxt och lönsamhet

Kvartalet oktober – december 2015

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 365 (359) MSEK. Ökningen var 6 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 306 (289) MSEK. Ökningen var 11 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 104 (81) MSEK, en ökning med 28 procent. Ökningen var 15 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • EBITDA uppgick till 381 (341) MSEK, en ökning med 12 procent.
 • Periodens resultat uppgick till 681 (124) MSEK, en ökning med 557 MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 234 (193) MSEK, en ökning med 21 procent inklusive extra skattekostnad om -29 MSEK.

Bokslutsperioden januari – december 2015

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 543 (1 478) MSEK. Ökningen var 7 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 280 (1 186) MSEK. Ökningen var 8 procent justerat för engångsintäkt, valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 416 (320) MSEK. Ökningen var 19 procent justerat för valutakurseffekter och jämförbara enheter.
 • Periodens resultat uppgick till 2 131 (1 253) MSEK, en ökning med 878 MSEK.
 • Cash earnings uppgick till 1 130 (873) MSEK, en ökning med 29 procent.
 • Substansvärdet (EPRA NAV) per aktie var 107,71 (92,11) SEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,80 SEK per aktie, motsvarande drygt 50 procent av cash earnings.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Efter periodens slut har avtal ingåtts om avyttring av åtta förvaltningsfastigheter i Sverige för 850 MSEK.

 
Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2015

 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)702 37 44 04
Camilla Weiner, Head of Investor Relations, +46 (0)70 752 08 57

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 klockan 07:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 121 hotell med drygt 25 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se