Extra bolagsstämma 2015

Kallelse samt kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pandox Aktiebolag (publ) den 23 november 2015

23 november 2015

Vid den extra bolagsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Styrelseval, styrelsearvode och styrelseutskott


Den extra bolagsstämman beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sju utan suppleanter. Ann-Sofi Danielsson valdes till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, och ersatte därmed Christian Sundt som ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

Den extra bolagsstämman beslutade vidare att arvodet till de av stämman valda styrelseledamöterna ska kvarstå i enlighet med årstämmans beslut den 5 maj 2015, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 600 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 400 000 kronor.

Vidare ska ersättning för arbete i ers��ttningsutskottet utgå med 50 000 kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet.

Den extra bolagsstämman beslutade även att arvode ska utgå med 50 000 kronor till envar av de sju styrelseledamöterna för deras arbete med att fullgöra ett revisionsutskotts uppgifter eller, för det fall styrelsen beslutar att tillsätta ett revisionsutskott, att ersättning ska utgå med ett årligt belopp om totalt högst 350 000 kronor till revisionsutskottet, att fördelas till revisionsutskottets medlemmar enligt styrelsens beslut.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:


Christian Ringnes, styrelsens ordförande, tel. +47 22 33 05 50

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 klockan 16:45 CET.


 

Kallelse till extra bolagsstämma i Pandox Aktiebolag (publ)

27 oktober, 2015

Aktieägarna i Pandox Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 november 2015 klockan 13.30 på Hilton Slussen, Guldgränd 8, 104 65 Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels, vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 november 2015,

dels, senast den 17 november 2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress Pandox Aktiebolag, att: Sanna Andersson, Box 15, 101 20 Stockholm, per fax +46 8 506 205 70 eller via e-post egm@pandox.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 17 november 2015, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.pandox.se.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 75 000 000 A-aktier, med 225 000 000 röster, och 75 000 000 B-aktier, med 75 000 000 röster, i bolaget.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordningen;
  5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
  8. Fastställande av arvoden till styrelsen;
  9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
  10. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid den extra bolagsstämman, antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (ärende 2 och 7-9)

Valberedningen bestående av Anders Ryssdal (representerande SU-ES AB), Christian Ringnes (styrelsens ordförande), Lars-Åke Bokenberger (representerande AMF – Försäkring och Fonder), Marianne Flink (representerande Swedbank Robur fonder) samt Johannes Wingborg (representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), har avgivit följande förslag till beslut:

-        Till ordförande vid den extra bolagsstämman föreslås Christian Ringnes (ärende 2).

-        Antalet styrelseledamöter ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015 och ska vara sju utan suppleanter (ärende 7).

-        Arvode till styrelsen ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 5 maj 2015, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 600 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 400 000 kronor. Till envar av styrelseledamöterna ska dessutom 50 000 kronor utgå för styrelsens fullgörande av revisionsutskottets uppgifter. 50 000 kronor ska utgå till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ärende 8).

-        Ann-Sofie Danielsson föreslås ersätta styrelseledamot Christian Sundt, som har ställt sin plats i styrelsen till förfogande, för tiden intill slutet av kommande årsstämma. Styrelsearvodet enligt årsstämmans beslut den 5 maj 2015 ska fördelas mellan Christian Sundt och Ann-Sofie Danielsson pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2015 intill slutet av kommande årsstämma. Det noteras att övriga styrelseledamöter (Christian Ringnes, Olaf Gauslå, Leiv Askvig, Bengt Kjell, Helene Sundt och Mats Wäppling) är valda intill slutet av kommande årsstämma (ärende 9).

Ann-Sofi Danielsson

Ann-Sofi Danielsson är svensk medborgare och född 1959. Ann-Sofi Danielsson är sedan 2007 Chief Financial Officer på det svenska börsnoterade bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC AB. Ann-Sofi Danielssons tidigare erfarenheter innefattar tjänster som ekonomidirektör (2003-2007), koncerncontroller (1999-2003) och koncernredovisningschef (1996-1999) på NCC AB samt koncernredovisningschef på Nynäs AB (1993-1995). Ann-Sofi har också en bakgrund som auktoriserad revisor (1984-1992) på Tönnerviksgruppen och KPMG. Ann-Sofi Danielsson är styrelseledamot i RNB Retail and Brands AB och Bulten AB.

_____________

Valberedningens förslag enligt punkterna 2, 7-9 kommer från och med den 27 oktober 2015 att hållas tillgängligt hos bolaget, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm och på bolagets hemsida www.pandox.se samt tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

_____________

Stockholm i oktober 2015

Pandox Aktiebolag (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2015 klockan 08:00 CET.