Ersättningsutskottet är ansvarig för all hantering av ersättning, såsom löner, rörliga ersättningar, pensioner och andra former av kompensation för de ledande befattningshavarna. 

Pandox har ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar: Christian Ringnes och Jakob Iqbal. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.