Personuppgifter leverantör

Behandling av personuppgifter

Information till dig som registrerad (kontaktperson hos leverantör)

Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, (”Pandox”) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter avseende kontaktpersoner och andra medarbetare hos våra leverantörer som Pandox erhåller i samband med vår verksamhet, vid uthyrning eller förvaltning av fastighet samt vid administration av nämnda situationer. Leverantören skall tillse att anställda och konsulter hos leverantören, som arbetar med Pandox, erhåller denna information.  

1. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN

1.1 Pandox behandlar personuppgifter i syfte att administrera leverantörsförhållandet, kontakt i olika frågor, fakturering, uppföljning samt i tillämpliga fall felanmälningar och reparationer avseende fastigheter/lokaler.

1.2 Personuppgifterna kommer även att användas i syfte att genomföra affärs- och metodutveckling, marknadsanalyser samt för marknadsföringsändamål. I vissa fall kan Pandox även komma att skicka ut inbjudningar till olika evenemang och liknande som Pandox anordnar.

1.3 Pandox har i kontakt med leverantören, vanligtvis registrerads arbetsgivare eller uppdragsgivare, erhållit sedvanliga kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

2. RÄTTSLIG GRUND

Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för Pandox berättigade intressen att uppfylla ovan nämnda ändamål samt att dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter att inte få sina personuppgifter behandlade.

3. KATEGORIER AV MOTTAGARE

3.1 Personuppgifter kommer att överföras mellan Pandox koncernbolag i syfte att administrera leverantörsförhållandet, kontakt i olika frågor, fakturering, i tillämpliga fall felanmälningar och reparationer.

3.2 Personuppgifter kan även komma att överföras till underleverantörer och andra som för Pandox räkning utför tjänster i samband med leverantörsförhållandet och övriga ändamål med behandlingarna.

4. ÖVERFÖRING

4.1 Pandox kan komma föra över personuppgifter till leverantörer och samarbetspartners i ett tredjeland utanför EU/EES. Vid en överföring till tredjeland kommer Pandox att tillse att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits samt att förse berörd registrerad med erforderlig information. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kan exempelvis vara att:

i) tillse att parterna (exempelvis data exportören och data importören) ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler; eller

ii) om överföring sker inom en koncern kontrollera om koncernen har tagit fram bindande företagsbestämmelser (s.k. Binding Corporate Rules) godkända av en relevant tillsynsmyndighet.

4.2 Pandox tillser att all överföring till tredje part och tredjeland sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

5. VARAKTIGHET

Personuppgifter sparas så länge det behövs med hänsyn till syftet med behandlingen, dock inte längre än ett (1) år efter att leverantörsförhållandet upphört, om inte uppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk eller lag kräver att uppgifterna lagras längre.

6. DINA RÄTTIGHETER

6.1 Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information från Pandox om behandlingen av dina personuppgifter. Pandox kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera felaktiga personuppgifter, och/eller begränsa behandlingen av dessa. Därutöver har du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot sådan behandling som Pandox utför med intresseavvägning en som rättslig grund. Anser Pandox att en behandling ändå behöver ske ankommer det Pandox att visa att det finns intressen som väger tyngre.

6.2 Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se).

Se vidare om den personuppgiftsbehandling som Pandox utför på https://www.pandox.se/sv/Integritetspolicy/.

Om du som registrerad har frågor om hur Pandox behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@pandox.se.

Personuppgiftsansvarig är Pandox AB (publ), org. nr. 556030-7885, Vasagatan 11, 101 20 Stockholm, www.pandox.se.