Personuppgifter hyresgäst

Behandling av personuppgifter

Information till dig som registrerad (kontaktperson hos hyresgäst)

Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, (”Pandox”) är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter avseende kontaktpersoner och andra medarbetare hos hyresgäster som Pandox erhåller i samband med uthyrning av fastighet eller lokal och i förvaltning och administration av nämnda hyresförhållande. Hyresgästen skall tillse att de anställda och konsulter hos hyresgästen som har kontakt med Pandox erhåller denna information.

1. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN

1.1 Pandox behandlar personuppgifter i syfte att administrera och förvalta hyresförhållandet, kontakt i diverse frågor, ekonomisk administration inkl. fakturering, marknadsföring, felanmälningar och avhjälpandeåtgärder avseende fastigheten.

1.2 Personuppgifterna kommer även att användas i syfte att genomföra affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik samt för marknadsföringsändamål. I vissa fall kan Pandox även komma att skicka ut inbjudningar till olika evenemang och liknande som Pandox anordnar.

1.3 Pandox har i kontakt med hyresgästen, vanligtvis den registrerads arbetsgivare eller uppdragsgivare, erhållit sedvanliga kontaktuppgifter som namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

2. RÄTTSLIG GRUND

Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för Pandox berättigade intressen att uppfylla ovan nämnda ändamål samt att Pandox intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter att inte få sina personuppgifter behandlade.

3. KATEGORIER AV MOTTAGARE

3.1 Personuppgifter kommer att överföras mellan bolag i Pandoxgruppen i syfte att administrera hyresförhållandet, kontakt i diverse frågor, ekonomisk administration inkl. fakturering, felanmälningar och avhjälpandeåtgärder.

3.2 Personuppgifter kan även komma att överföras till underleverantörer och andra som för Pandox räkning utför tjänster i samband med hyresförhållandet och övriga ändamål med behandlingarna.

4. ÖVERFÖRING

Pandox lagrar endast personuppgifter inom EU/EES. Om överföring till tredjeland sker i undantagsfall kommer Pandox att tillse att det finns rättsliga grunder för en sådan överföring samt förse berörd registrerad med erforderlig information.

5. VARAKTIGHET

Personuppgifter sparas så länge det behövs med hänsyn till syftet med behandlingen, dock inte längre än två (2) år efter att hyresförhållandet upphört, om inte uppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk eller lag kräver att uppgifterna lagras längre.

6. DINA RÄTTIGHETER      

6.1 Som registrerad har du rätt att kostnadsfritt begära information från Pandox om behandlingen av dina personuppgifter. Pandox kommer på din begäran, eller på eget initiativ, rätta eller radera felaktiga personuppgifter, och/eller begränsa behandlingen av dessa. Därutöver har du rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot sådan behandling som Pandox utför med en intresseavvägning som rättslig grund. Anser Pandox att en behandling ändå behöver ske ankommer det Pandox att visa att det finns intressen som väger tyngre.

6.2 Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se).

Se vidare om den personuppgiftsbehandling som Pandox utför på https://www.pandox.se/sv/Integritetspolicy/.

Om du som registrerad har frågor om hur Pandox behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@pandox.se.

Personuppgiftsansvarig är Pandox AB (publ), org nr 556030-7885, Vasagatan 11, Box 15, 101 20 Stockholm, www.pandox.se.