Finansiella mål

Pandox styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy.

Belåningsgrad
Pandox målsättning är en belåningsgrad om 45–60 procent, beroende på marknadsförutsättningar och rådande möjligheter. Bolaget definierar belåningsgrad som räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång.

Uppfyllelse 2022
Per 31 december 2022 hade Pandox en belåningsgrad netto om 46,7 procent.

Utdelningspolicy
Pandox målsättning är en utdelningsandel på 30–50 procent av cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 40 procent. Framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, beror på Pandox framtida utveckling, finansiella ställning, kassaflöden, rörelsekapitalbehov, investeringsplaner och andra faktorer.

Uppfyllelse 2022
För helåret 2022 beslutade årsstämman en utdelning om 2,50 kr per aktie, motsvarande cirka 22 procent av cash earnings per aktie.