Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 kommer att hållas den 12 april 2021. Information om årsstämman och formerna för dess genomförande kommer att lämnas i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran om det till Pandox styrelse. Denna begäran ska vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman. . Inför årsstämman 2021 gäller att begäran ska vara styrelsen tillhanda senast
den 22 februari 2021.

Adressen är: Pandox AB, Årsstämma, PO Box 15, SE-101 20 Stockholm