Pandox har ett ansvar att både för egen del och i samarbete med hyresgästerna arbeta för en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan

Pandox strävar efter att minimera miljöeffekterna av vår verksamhet genom att utnyttja naturresurser som energi, vatten och material på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Detta gör vi genom att kartlägga miljöeffekter i våra fastighetsinvesteringar och fortlöpande genomföra effektivitets- och förbättringsprojekt i vår verksamhet och i varje enskild fastighet. 

Energikartläggning och certifieringar

Under 2016 har en energikartläggning av våra svenska och danska fastigheter i Operatörsverksamhet genomförts i syfte att identifiera konkreta förbättringsåtgärder och energibesparingar. Dessutom har vi kartlagt möjligheten att inkludera och engagera våra hotellgäster i vår strävan att minska miljöpåverkan.

Positivt miljöavtryck tillsammans med starka operatörer

Pandox inspireras av det goda miljöarbete som flera av våra hyresgäster bedrivit under många år och som vi är en del av. Pandox och Scandic Hotels Groups gemensamma investeringsprojekt under perioden 2011-2015 är ett bra exempel på ett nära samarbete som har bidragit till en minskad miljöpåverkan. Under perioden uppgraderades 40 Scandic-drivna hotell för sammanlagt cirka 1 600 MSEK, varav Pandox andel uppgick till cirka 1 000 MSEK. I projektet valdes material med låg miljöpåverkan och tekniska lösningar med en god miljöeffekt, som till exempel snålspolande toaletter och blandare, nya behovsstyrda ventilationssystem med värmeåtervinning, belysningssystem som styrs med nyckelkort, golvvärme med tidsinställning samt moderna uppvärmningslösningar i övrigt. Därutöver har projektet omfattat fönsterbyten och byte av belysning till LED-lampor i flertalet hotellfastigheter. Under 2016 tecknade Pandox och Scandic ett nytt avtal om hyresförlängning för 19 hotellfastigheter i Norden. Avtalet följer den tidigare etablerade samarbetsmodellen. Investeringsprogrammet kommer att genomföras 2017–2020 och uppgår till totalt 470 MSEK, varav Pandox andel utgör cirka hälften. Projektet förväntas bidra till minskad miljöpåverkan. 

Vi mäter och följer upp

I Belgien har Pandox två informationssystem för de hotell som ingår i operatörsverksamheten. Ett system mäter vatten- och energiförbrukning med målet att förbättra effektiviteten. Det andra systemet mäter daglig förbrukning och registrerar omedelbart en förändring i resursanvändningen, vilket gör det möjligt att tidigt fånga upp eventuella vattenläckage, snabbt begränsa skadorna och därmed minimera kostnaderna för sanering och renovering till följd av ett läckage. Tillsammans bidrar systemen till att begränsa riskerna i den löpande verksamheten samtidigt som de lägger grunden för ett mer effektivt resursutnyttjande i linje med Pandox mål. 

Kapitalmarknadsdag 2017

Välkommen till Pandox kapitalmarknadsdag

Tisdagen den 9 maj 2017