Vi har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och strävar efter långsiktiga samarbeten med våra partners. Det är viktigt att våra affärspartners delar våra värderingar och ambitioner för hållbart företagande.

Under 2016 formulerades en särskild uppförandekod för affärspartners. Koden bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org) och beskriver de förväntningar vi har på våra affärspartners. Med respekt för god affärsetik och sunda affärsmetoder vill vi bidra till ett hållbart samhälle där företag tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Från och med hösten 2016 är uppförandekoden en del av dokumentationen när Pandox ingår nya eller förnyar befintliga avtal.