Snabb och stark marknads-återhämtning under 2022

Hotellmarknaden har under 2022 återgått till ett nära nog normalt säsongsmönster och affärsmix, och från ett nominellt
RevPAR-perspektiv återhämtat sig fullt ut efter pandemin. 

Året inleddes svagt med en hotellmarknad i ett säsongsoch restriktionsmässigt vänteläge. När
restriktionerna avvecklades ökade efterfrågan kraftigt, inledningsvis drivet av fritidssegmentet och med en liknande trend som tidigare där regionala städer var relativt starkare än storstäderna. I takt med återöppning av fysiska kontor och en ökad rese- och mötesaktivitet bidrog även företagssegmentet till att efterfrågan och beläggningsgraden i Europa uppgick till 46 procent i det första kvartalet.

Kraften i återhämtningen tilltog under våren. Storbritannien, Danmark och Norge, som tidigt slopade sina coronarestriktioner, utvecklades starkare än exempelvis Tyskland och Finland där
återöppningen skedde senare och där återhämtningen tog ordentlig fart först mot slutet av det andra kvartalet. Framåt sommaren noterades ett minskat beläggningsgap mellan stora internationella städer och regionala städer och för Europa som helhet uppgick beläggningen till 70
procent i det andra kvartalet. Även snittprisutvecklingen var stark under våren, främst drivet av uppdämd efterfrågan från fritidssegmentet. Snittpriserna under veckodagarna, som är mest beroende av affärsdominerad efterfrågan, förbättrades också successivt efter påsk.

Den goda utvecklingen höll i sig över sommaren och drevs främst av en stark och uppdämd efterfrågan från fritidssegmentet under helger och under semesterperioden. Hemestertrenden bestod och i jämförelse med 2021 noterades även väsentligt högre beläggningstal för
storstäder, vilket förklaras av betydligt fler evenemang. Framåt hösten förbättrades successivt efterfrågan från affärsrespektive mötessegmenten och antog mer normala nivåer i flertalet marknader mot slutet av det tredje kvartalet. Det förhotellnäringen viktiga intra-europeiska
resandet normaliserades samtidigt som internationella ankomster till Europa kraftigt förbättrades. Beläggningen uppgick i det tredje kvartalet till cirka 75 procent för Europa som helhet. Det fjärde kvartalet följde samma mönster som det tredje kvartalet, med en beläggningsgrad som var något lägre än 2019 års nivå samtidigt som snittpriset etablerade sig på betydligt högre nivåer än innan pandemin. I Europa uppgick beläggningsgraden till 66 procent i det fjärde kvartalet. Affärsefterfrågan förbättrades men nådde inte riktigt upp till prepandemiska nivåer

Ytterligare potential i vissa efterfrågesegment

Under 2022 var inhemsk fritidsefterfrågan genomgående stark samtidigt som inhemsk affärsefterfrågan förbättrades väsentligt i takt med att året gick. Generellt sett utvecklades destinationer med ett större beroende av internationellt resande sämre, i synnerhet destinationer
med större andel långdistansflyg. Även marknader med en stor andel internationella möten och större events släpade efter.

Generellt sett var RevPAR i slutet av 2022 tillbaka på nivåer före pandemin (nominellt), dock med den skillnaden att snittpriserna var högre och beläggningen något lägre. Viss internationell efterfrågan saknades fortsatt och det finns därmed potential till förbättring. Det gäller också
större möten och mässor som tar längre tid att planera in och fylla upp. Avvecklade covid-19-restriktioner i Kina bör också kunna leda till ökat kinesiskt resande till Europa, framför allt under andra halvåret 2023. Det gynnar i synnerhet större klassiska turistmål och storstäder men också
flygplatshotell vid större flygplatser.