Marknadsöversikt 2021

Hotellmarknaden präglades starkt av covid-19 även under 2021 och de restriktioner som i olika omfattning påverkat människors möjlighet att resa och mötas hade en negativ påverkan på hotellefterfrågan i en vidare bemärkelse.

2021 präglat av covid-19

Året inleddes som 2020 avslutades med en mycket låg efterfrågan i Pandox hotellmarknader på grund av omfattande restriktioner. Beläggningsgraden för Europa som helhet uppgick till blygsamma 24 procent för det första kvartalet. Beläggningen utgjordes huvudsakligen av affärsefterfrågan av ”nödvändig karaktär” under veckodagarna samt individuell fritidsefterfrågan av ”tillåten karaktär” under veckosluten. Internationell efterfrågan var mycket låg och aktiviteten inom mötes- och eventsegmenten högst marginell.

I takt med ökad vaccinationsgrad, minskad smittspridning och successivt lättade restriktioner ökade efterfrågan gradvis under det andra kvartalet där Storbritannien gick i bräschen för en återöppning av samhället. Framåt sommaren hade de allra flesta länder i Europa lättat på sina restriktioner även om olika typer av begränsningar och hinder främst för internationellt resande kvarstod.

Från sommaren och framåt stod hotellmarknaderna på fastare grund genom ett förbättrat restriktionsläge, en hög ekonomisk aktivitet och i synnerhet genom hushållens goda ekonomi. Efterfrågan under det tredje kvartalet drevs till stora delar av inhemsk turism, ”hemester”, under sommarmånaderna. Oavsett land var starka inhemska fritidsdestinationer vinnare och betalningsviljan dessutom hög för attraktivt hotellboende, vilket resulterade i en god snittprisutveckling. Beläggningen uppgick i det tredje kvartalet till cirka 59 procent för Europa som helhet. Större städer med ett stort beroende av stora events och/eller internationell efterfrågan utvecklades relativt sett sämre. Efterfrågan från företagssegmentet ökade inledningsvis under hösten drivet av att fler företag återgick till sina fysiska kontor och blev samtidigt mer rese- och mötesaktiva. Färre restriktiva publik- och deltagarbegränsningar för bland annat kultur- och idrottsevenemang kompenserade i viss mån för en säsongsmässigt svagare fritidsperiod. Förnyade restriktioner bröt den fina trenden från och med i början av november. Generellt sett var inte den sista vågen av restriktioner 2021 av lika omfattande och långtgående karaktär som tidigare och beläggningen för Europa uppgick till cirka 54 procent under det fjärde kvartalet.

Restriktioner avgörande för efterfrågan
Hotellefterfrågan har genom pandemin varit starkt kopplad till graden av restriktioner – vid minskade sådana har hotellefterfrågan ökat och vice versa. Det finns osäkerhet om eventuella bestående effekter av pandemin för bland annat affärsresandet, delvis styrt av företags resebudgetar och syn på hållbarhet, samt för mötesverksamhet i konkurrens med digitala mötesalternativ. Pandox noterar dock att marknader som haft en mer ihållande period med minskade restriktioner har återhämtat sig upp mot 2019 års nivåer, trots att internationellt resande varit begränsat och att större möten och events gått på sparlåga.

Hotellmarknaden är komplex och efterfrågan drivs av en kombination av faktorer. Det som vid en första anblick kan se enkelt ut blir vid en djupare analys betydligt mer komplicerat. Skälet är att det finns många delsegment av efterfrågan och destinationsspecifika faktorer spelar stor roll. Därför noterades relativt stora skillnader mellan olika marknader i exempelvis samma land, bland annat på grund av beroendet av internationell efterfrågan, läge, effekter av myndighets-restriktioner, näringslivets sammansättning och destinationens attraktivitet för fritidsresenärer.

Pandox trendspaning för återhämtning
- Efterfrågan beror på graden av restriktioner
- Marknader med hög inhemsk efterfrågan vänder upp först 
- Fritidssegmentet återhämtar sig först och hotell och destinationer med ett starkt fritidserbjudande är mest attraktiva
- Hotell som gäster kan nå med bil och tåg har en fördel
- Potential för ökad inhemsk och regional turism så länge internationella reserestriktioner och hinder föreligger För hotell med stor mötesverksamhet och beroende av internationell efterfrågan tar återhämtningen längre tid
- God ekonomisk aktivitet och hushållens ökade sparande har skapat förutsättningar för ytterligare ökad efterfrågan när restriktioner avvecklas
- Uppdämt resebehov för både privatpersoner och företag