Vi förbereder oss för en ljusare framtid

VD-ord från bokslutskommunikén januari-december 2020.

Stabil intjäning trots nya restriktioner i det fjärde kvartalet
Hotellmarknaden försvagades återigen under fjärde kvartalet på grund av ökad smittspridning och nya restriktioner. Sammantaget minskade såväl Pandox totala intäkter som driftnetto i kvartalet med 53 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Med stöd av återkommande intäkter från kontrakterade minimihyror och fasta hyror i Fastighetsförvaltning samt god kostnadskontroll i Operatörs-verksamhet, uppgick EBITDA och resultat före värdeförändringar till 378 MSEK respektive 62 MSEK. Pandox finansiella ställning är stark med en belåningsgrad om 48,7 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 5 221 MSEK per 31 december 2020.

En tydlig spelidé i ett svårt läge
Pandox arbetar strukturerat med tre områden i det svåra läge som covid-19 skapat:

Respond – Åtgärder för att motverka den akuta krisen

Restart – Planera för återhämtning

Reinvent – Skapa insikt om hur hotellmarknaden kommer att förändras

Respond är en ständig del av Pandox vardag, men företagets fokus på Restart har ökat. Vaccinering pågår runt om i världen och hoppet har tänts om att vi äntligen kan få covid-19 under kontroll och att restriktioner därefter gradvis kan avvecklas. Pandox arbetar därför intensivt med att bygga kunskap och insikt om hur hotellmarknadens återhämtning i Europa skulle kunna se ut. Inte minst genom att studera marknader i andra delar av världen, som ligger längre fram i utvecklingen.

Fasindelad återhämtning med olika utvecklingsnivåer
Pandox förväntar sig fortsatt att hotellmarknadens återhämtning – förutsatt minskade restriktioner och ökad ekonomisk aktivitet – sker i faser med sex utvecklingsnivåer där olika marknadssegment stegvis bygger upp efterfrågan i hotellmarknaden:

  1. Städer och länder öppnar upp och restriktioner lättar gradvis
  2. Hotell öppnar
  3. Inhemskt fritidsresande med växande högbetalande segment
  4. Inhemskt affärsresande
  5. Möten och internationellt resande
  6. Gruppresor

Respektive steg medverkar till att beläggningen stiger och intäkterna ökar, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre snittpriser och ökade intäkter per rum.

I början av det fjärde kvartalet befann sig hotellmarknaden i Europa på väg in i ”Nivå 4” med god underliggande efterfrågan från inhemskt fritidsresande och en begynnande efterfrågan från inhemskt affärsresande. Från mitten av oktober ökade dock restriktionerna igen och efterfrågan försvagades allteftersom det fjärde kvartalet förlöpte.

När väl restriktionerna minskar igen bör hotellmarknaden relativt snabbt kunna återgå till höstens nivåer och med stöd av ett ökat inhemskt affärsresande därefter kunna ta steget in i ”Nivå 4” igen.

Utveckling utanför Europa ger stöd
Återhämtningen har varit relativt snabb i hotellmarknader utanför Europa (Kina, Indien, Australien och Nya Zeeland) med en lägre smittspridning, minskade restriktioner och med stöd av en stark inhemsk efterfrågan där vissa inhemska delmarknader nått beläggningsgrader nästan i paritet med föregående år. Ett tydligt mönster i exempelvis Kina är att en stor del av tidigare inhemsk internationell efterfrågan (outbound) har konverterats till rent inhemsk efterfrågan (inbound) och att inhemska segment nu är större än tidigare. Återhämtningen för internationella destinationer har dock gått trögt.

Sammantaget stödjer denna utveckling Pandox uppfattning om att de underliggande drivkrafterna för och potentialen i hotellmarknadens återhämtning efter covid-19 är relevanta även i Europa. Det är framförallt restriktioner som håller tillbaka efterfrågan i hotellmarknaden, inte beteendeförändringar. När restriktionerna minskar så ökar efterfrågan och vice versa. Efterfrågan är inhemsk och det är ekonomi-, mellanklass-, resort- och lägenhetshotell i regionala centralorter och attraktiva fritidsdestinationer – enkla att nå med bil eller tåg – som är vinnare. Förlorare är framförallt premiumhotell och stora möteshotell med en internationell profil.

Rumspriserna är också stabila per segment, men snittpriserna faller på grund av mixeffekter från en lägre andel internationellt resande, färre möten och färre kompressionsnätter*.

Attraktiv position i återhämtningsfas
Hotellmarknaden är komplex och efterfrågan drivs av en kombination av faktorer. Det som vid en första anblick kan se enkelt ut blir vid en djupare analys betydligt mer komplicerat. Skälet är att det finns många delsegment och destinationsspecifika faktorer.

För Pandox del har väghotell och citynära hotell i inhemska städer genomgående utvecklats bäst genom pandemin medan hotell i internationella städer utvecklats sämst, vilket förklaras av att inhemsk efterfrågan dominerar.

Pandox har en attraktiv position med 84 procent av totalt antal rum i regionala och inhemska städer och har därmed en hög exponering mot inhemsk efterfrågan, som kommer att leda hotellmarknadens återhämtning.

Ljusning på horisonten, men timing beror på restriktioner
Även om vi nu börjar skönja en ljusning på horisonten så är hotellmarknadens återhämtning helt beroende av när, och i vilken takt, restriktionerna avvecklas.

Det finns en i grunden god underliggande efterfrågan i hotellmarknaden och dessutom ett stort uppdämt behov av att resa hos både företag och privatpersoner. Baserat på den positiva marknadsutveckling vi såg under sommaren och tidig höst 2020 i Europa, tillsammans med den tydliga förbättring vi nu ser på många stora hotellmarknader utanför Europa, bedöms förutsättningarna för en stark återhämtning på Pandox marknader vara goda när väl restriktionerna lättar.

På kort sikt förväntas dock en fortsatt låg efterfrågan i hotellmarknaden, vilket betyder att kontrakterade minimihyror och fasta hyror alltjämt förväntas utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter under det första kvartalet.

Med hänsyn taget till de extraordinära omständigheter som covid-19 medfört föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas.

* När beläggningsgraden på en marknad överstiger 90 procent