Fokus på det vi kan påverka

VD-ord från rapporten för det tredje kvartalet 2020.

Utveckling i linje med förväntningarna
Hotellmarknaden har under det tredje kvartalet återhämtat sig i linje med Pandox förväntningar. Sommarsäsongen var till och med starkare än förväntat drivet av god inhemsk efterfrågan i fritidssegmentet i regionala städer i alla länder. Huvuddelen av Pandox intäkter i det tredje kvartalet utgjordes fortsatt av kontrakterade minimihyror och fasta hyror, men intäkter från rent omsättningsbaserade hyresavtal och Operatörsverksamhet ökade jämfört med det andra kvartalet. Sammantaget minskade Pandox totala intäkter och driftnetto i det tredje kvartalet med 54 respektive 47 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan de ökade med 5 respektive 36 procent sekventiellt.

En tydlig spelidé i ett svårt läge
Pandox arbetar fortsatt med tre områden i det svåra läge som covid-19 skapat:

Respond – Åtgärder för att motverka den akuta krisen

Restart – Planera för återhämtning

Reinvent – Skapa insikt om hur hotellmarknaden kommer att förändras

Fokus ligger fortfarande mest på frågor kopplade till den akuta krisen – Respond – med följande prioriteringar:

 • Cash is king! Per 30 september 2020 hade Pandox 5 348 MSEK i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter. Alla kreditavtal med förfall under 2020 har refinansierats
 • Defend our profitability! Pandox kostnader är i nivå med kontrakterade minimihyror och fasta hyror, som uppgår till cirka
  2 000 MSEK per år. Därutöver ger omsättningsbaserade hyresavtal utan garanterad miniminivå ett visst positivt bidrag till både intäkter och resultat
 • Stay alive, stay open! Pandox har hållit så många hotell som möjligt öppna genom krisen, vilket underlättat både underhåll och uppstart
 • Protect the assets! Pandox är redo att försvara värdet i hotellfastigheterna och ta över driften av hotellen när så krävs
 • Active leadership! Ett öppet, aktivt och närvarande ledarskap är särskilt viktigt i det svåra läge som covid-19 innebär

Tydliga trender i hotellmarknaden
Inom ramen för Restart arbetar Pandox löpande med olika scenarier för hotellmarknadens återhämtning. Så här långt följer utvecklingen den marknadsutblick vi gav i samband med delårsrapporten för det andra kvartalet. Vi kan också konstatera att de trender vi såg i det andra kvartalet har förstärkts i det tredje kvartalet.

Den tydligaste trenden är att det är restriktioner som håller tillbaka efterfrågan i hotellmarknaden, inte beteendeförändringar. När restriktionerna minskar så ökar efterfrågan och vice versa. Det kan låta trivialt, men har stor betydelse för synen på hotellmarknadens potential till återhämtning när restriktionerna väl lättar. Ett exempel är att personer som för närvarande inte får resa i tjänsten ändå reser privat inom landet, vilket bidragit till att hotellbranschens viktigaste segment, inhemskt resande, har sett en stark comeback, samtidigt som internationell efterfrågan har varit fortsatt låg. Ekonomi-, mellanklass-, resort- och lägenhetshotell i regionala centralorter och attraktiva fritidsdestinationer – enkla att nå med bil eller tåg – har varit vinnarna. Förlorarna har framförallt varit premiumhotell och stora möteshotell med en internationell profil.

Rumspriserna har varit stabila per segment, men snittpriserna har fallit på grund av mixeffekter från en lägre andel internationellt resande, färre möten och färre kompressionsnätter*.

Fasindelad återhämtning med olika utvecklingsnivåer
Pandox förväntar sig att återhämtningen – förutsatt minskade restriktioner och ökad ekonomisk aktivitet – sker i faser med sex utvecklingsnivåer där olika marknadssegment stegvis bygger upp efterfrågan i hotellmarknaden:

 1. Städer och länder öppnar upp och restriktioner lättar gradvis
 2. Hotell öppnar
 3. Inhemskt fritidsresande med växande högbetalande segment
 4. Inhemskt affärsresande
 5. Möten och internationellt resande
 6. Gruppresor

Respektive steg medverkar till att beläggningen stiger och intäkterna ökar, vilket i sin tur skapar fler kompressionsnätter* och förutsättningar för högre snittpriser och ökade intäkter per rum.

Hotellmarknaden befinner sig för närvarande i ”Fas 3” med god underliggande efterfrågan från inhemskt fritidsresande och en begynnande efterfrågan från inhemskt affärsresande.

Fas 1 – Botten

 • Total nedstängning av de flesta länder
 • Efterfrågebotten i slutet av april
 • Svag återhämtning med start i maj
 • Beläggningsgrad i Europa cirka 5–25 procent

Fas 2 – Sommar

 • Nedtrappade restriktioner i maj–juni öppnade för nationellt resande och i vissa fall även internationellt resande
 • Inhemskt fritidsresande ökade tämligen omedelbart
 • I Norden steg beläggningsgraden från cirka 20 till cirka 60 procent under semesterperioden, vilket var högre än väntat

Fas 3 – Höst och vinter

 • Minskad fritidsefterfrågan på vardagar men god på helger
 • Små och medelstora företag har börjat resa, viss efterfrågan på mindre möten
 • Initial beläggningsgrad i Tyskland cirka 40–45 procent, i Norden cirka 45–50 procent och i UK Regional cirka 50–55 procent
 • Viss ökning i internationella marknader från låg nivå
 • Nya restriktioner i oktober har lett till ökad osäkerhet och minskad efterfrågan

Nya restriktioner är den största utmaningen
Hotellmarknadens största utmaning är nya restriktioner som på olika sätt begränsar samhällslivet och gör återhämtningen mer utdragen. Det finns en god basefterfrågan i hotellmarknaden och förutsättningarna för en snabb återhämtning när väl restriktionerna lättar är goda. I det fjärde kvartalet förväntas stabila hyresintäkter i Fastighetsförvaltning och en viss försvagning i Operatörsverksamhet jämfört med det tredje kvartalet. Kontrakterade minimihyror och fasta hyror förväntas alltjämt utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter under det fjärde kvartalet.

Ständigt arbete med att förstå förändringar
I Reinvent pågår arbetet med att analysera och värdera effekterna av möjliga strukturella förändringar i hotellmarknaden. Vissa beteendeförändringar kan inte uteslutas, men när restriktioner trappas ned och aktivitetsnivån i samhället normaliseras kommer också resandet att göra det. Hittills har vi inte sett några större förändringar i gästbeteende. Förändringar vi genomfört i Operatörsverksamhet är bland annat utökade program för städning och rengöring i samarbete med certifieringsföretaget Bureau Veritas, accelererade digitala investeringar för att möjliggöra kontaktlös in- och utcheckning samt utveckling av multifunktionella rum som bättre kan möta olika typer av efterfrågan och gästkrav. På Pandox Hotellmarknadsdag 2020 den 17 november kommer vi att fördjupa oss i effekterna av covid-19 på vårt samhälle, våra hjärnor och naturligtvis hotellmarknaden. Jag törs lova ett intressant och fartfyllt program. Ni kan läsa mer om eventet och anmäla er på www.pandox.se.

* När beläggningsgraden på en marknad överstiger 90 procent