Goda förutsättningar för tillväxt

Vd-kommentar från delårsrapporten januari-mars 2022 som kan läsas här.

Se vd Liia Nõu kommentera det första kvartalet.

Stark återhämtning i takt med lättade restriktioner
Det första kvartalet inleddes svagt på grund av restriktioner och normal säsongsvariation, men avslutades starkt när restriktionerna lättades i många länder och hotellmarknaden vann tillbaka förlorad mark från vinterns omikronrelaterade svacka. I linje med tidigare utvecklades inhemska och regionala hotellmarknader bäst, men skillnaden mot större städer minskade, vilket är ytterligare ett steg mot en normalisering av hotellmarknaden.

Den generella uppfattningen i hotellmarknaden är att vi nu gått in en mer stabil fas, vilket lägger grunden för mer uthållig efterfrågan från både fritidsresenärer och affärsresenärer samt större möten och events.

Det mycket tragiska kriget i Ukraina har påverkat mig och mina kollegor på ett medmänskligt plan. För Pandox har det varit viktigt att bidra på de sätt vi kan. Förutom ett rent ekonomiskt bidrag till UNICEF är jag mest stolt över att vi på flera av våra hotell i Operatörsverksamhet, främst i Tyskland, erbjudit hotellrum för de människor som flytt kriget.

God tillväxt i intäkter och resultat
För jämförbara enheter ökade Pandox totala nettoomsättning och totala driftnetto med 36 procent respektive 24 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period 2021. Bidragande faktorer var ett gradvist ökat resande hos såväl privatpersoner som företag samt en mycket god snittprisutveckling i flera marknader. Jämförelseperioden 2021 var dock svag. Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet var cirka 40 (16) respektive 31 (11) procent i det första kvartalet. I mars uppgick beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet till cirka 51 (18) respektive 44 (12) procent.

Starkast utveckling i Norge och Storbritannien
I takt med att kvartalet fortlöpte noterades en ökad efterfrågan på samtliga hotellmarknader, om än i skiftande tempo och från olika utgångslägen. Generellt var efterfrågan högst i inhemska och regionala städer med beläggningsgrader som på flera håll, främst i Norden och Storbritannien, låg väl i linje med 2019 års nivåer under senare delen av kvartalet. Den tyska hotellmarknaden visade goda tendenser men hölls tillbaka av restriktioner som lyftes först den 20 mars.

Särskilt positivt är att efterfrågan i många större städer, till exempel London, på allvar börjat återvända och nu befinner sig på de högsta nivåerna sedan pandemins utbrott.

Avyttring i linje med strategi
I slutet av kvartalet ingick vi avtal om avyttring av hotellfastigheten som inrymmer Mora Hotell & Spa i Mora, Sverige, till Cibola Holding AB. Avyttringen är i linje med Pandox strategi att löpande optimera portföljen med fokus på hotellfastigheter i strategiska lägen och sker till ett attraktivt pris som överstiger Pandox interna värdering.

Nästa fas i återhämtningen
Vi är i en fas med minskad osäkerhet kring covid-19 och förutsättningarna för fortsatt återhämtning i hotellmarknaden är goda. Betalningsviljan för hotellboende är hög vilket till viss del kompenserar för ett lägre internationellt resande och lägre efterfrågan på stora möten. Utblicken för mässor och möten är positiv och efterfrågan förväntas öka i det andra kvartalet och i synnerhet under det andra halvåret. Ett ökat internationellt flygburet resande förväntas också gynna mer internationella destinationer, framförallt Bryssel, vilket kommer att vara särskilt positivt för affärssegmentet Operatörsverksamhet.

Vi kan konstatera att hotellefterfrågans priselasticitet hittills varit låg, vilket beror på ett stort uppdämt resebehov efter covid-19. Möjligheterna att hantera högre kostnader genom högre rumspriser, utan att efterfrågan påverkas negativt, bedöms för närvarande vara goda. Högre rumspriser påverkar Pandox rörliga hyresintäkter i affärssegmentet Fastighetsförvaltning positivt. Högre rumspriser gör det också möjligt att kompensera för eventuell kostnadsinflation i affärssegmentet Operatörsverksamhet.

Vi bedömer att Pandox under 2022 kan uppvisa god organisk tillväxt i både intäkter och resultat.

Liia Nõu, vd