Vanliga frågor

1. Varför har Pandox valt en blandad affärsmodell med både fastighetsägande och hotelldrift?

Den pågående konsolideringen och de förändrade affärsmodellerna i hotellmarknaden har lett till en förändring i riskprofilen mellan hotellägare och hotelloperatörer. Pandox svar är en proaktiv strategi där bolaget tar den position i värdekedjan som gynnar Pandox och dess aktieägare mest i varje enskilt fall. Med sin långa erfarenhet av hotellutveckling och hotelldrift kan Pandox, när förutsättningarna för en lönsam hyresrelation saknas i fastigheter som bolaget äger, välja att driva hotellrörelsen i egen regi. Hotellen kan antingen drivas genom franchiseavtal med ett välkänt varumärke eller genom ett eget varumärke via oberoende distributionskanaler. På så sätt kan Pandox säkerställa hotellfastighetens värde och utvecklingspotential, vilket minimerar risken. Målet är att skapa förutsättningar för att ingå ett nytt långsiktigt hyresavtal med god lönsamhet. Ett bra exempel på ett framgångsrikt övertagande, ompositionering och påföljande uthyrning är Urban House Copenhagen för vilket Pandox ingick ett hyresavtal med MEININGER i november 2016.

2. Vad driver hotellmarknadens tillväxt?

Hotellmarknadens tillväxt är i sin enkelhet en funktion av generell ekonomisk tillväxt som ökar efterfrågan från både affärs- och fritidssegmenten. Därutöver pågår en stark långsiktig positiv trend i den globala resemarknaden genom tillskottet av nya resenärer från länder med en snabbt växande medelklass, som till exempel Kina. Under 2015 reste 140 miljoner kineser internationellt, vilket kan jämföras med cirka 10 miljoner år 2000. Huvuddelen av resandet på Pandox marknader är dock regionalt och nationellt till sin karaktär och påverkas även av andra faktorer som till exempel events och konferenser. Förändringar i valutakurser kan också ha relativt stor påverkan på efterfrågan i det korta perspektivet framförallt inom fritidssegmentet.

3. Vilken typ av hyresavtal har Pandox med sina hyresgäster?

Pandox hotellhyresavtal är kopplade till hotellets omsättning och innehåller oftast en garanterad minimihyra. Det ger möjlighet till såväl ökade intäkter i en bättre marknad och som skydd vid nedgång i en sämre marknad. Hyresavtalen har lång löptid och Pandox viktade genomsnittliga kvarvarande hyresperiod, så kallad WAULT, uppgick vid årsskiftet 2019 till 15,6 år.

4. Hur hanterar Pandox risker i hotellmarknaden?

Pandox arbetar systematiskt med att identifiera och värdera de viktigaste affärsriskerna i hotellmarknaden med stöd av stark kompetens och goda ledningssystem. Genom en fokuserad och konsekvent strategi med fokus på ett tillgångsslag, god diversifiering geografiskt, varumärkesmässigt och per kundsegment samt en hotellfastighetsportfölj av hög kvalitet lägger Pandox grunden för god riskjusterad avkastning över tid.

5. Hur påverkar internetresebyråerna Pandox?

Hotellmarknaden har alltid betalat för sin distribution genom mellanhänder. Tidigare bokades till exempel en betydande andel affärs- och gruppresor via traditionella resebyråer som utverkade olika former av volymrabatter. Internetresebyråernas inträde är därför inte ett paradigmskifte i sig. Det som är nytt är dock med den kraft dessa aktörer driver efterfrågan och de möjligheter som det skapar för oberoende hotellvarumärken. För att utnyttja dessa möjligheter har Pandox byggt egen kompetens inom digital distribution i form av ett Revenue Management Center (RMC), som servar samtliga hotell som Pandox driver själva.