Riskfaktorer

En investering i Pandox aktie är förknippad med olika risker. En rad faktorer påverkar, eller skulle kunna påverka, Pandox verksamhet, både direkt och indirekt.

Risker kopplade till Pandox verksamhet

Pandox verksamhet och marknad är föremål för ett antal risker som helt eller delvis är utanför Pandox kontroll och som kan komma att påverka Pandox verksamhet, finansiella ställning och resultat. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Pandox framtida utveckling. Dessa risker inkluderar bl.a. följande huvudsakliga bransch- och verksamhetsrelaterade risker:

(1) Värdet på Pandox tillgångar är påverkas av makroekonomiska fluktuationer och likviditeten på fastighetsmarknaden kan minska.

(2) I sin verksamhet är Pandox utsatt för risker relaterade till ompositionering och omvandling av hotellfastigheter.

(3) Pandox kostnader för att underhålla och förbättra sina existerande fastigheter kan bli högre än förväntat.

(4) Pandox kan misslyckas med att identifiera och förvärva lämpliga hotellfastigheter.

(5) Pandox kan från tid till annan komma att förvärva nya hotellfastigheter, vilket är förenat med risker.

(6) Pandox kan i framtiden misslyckas med att behålla och rekrytera nyckelpersonal.

(7) Pandox är beroende av externa hotelloperatörers renommé, varumärke, förmåga att framgångsrikt bedriva sina verksamheter och finansiella ställning.

(8) Pandox är exponerat för miljörisker.

(9) Pandox påverkas av fluktuerande räntenivåer.

(10) Pandox är exponerat för risken att inte kunna refinansiera sina låneavtal när de förfaller.

(11) Pandox är utsatt för vissa risker som är vanligt förekommande inom hotellbranschen vilka ligger utanför bolagets kontroll.

(12) Hotellbranschen präglas av intensiv konkurrens och Pandox kan bli oförmöget att konkurrera effektivt i framtiden.

(13) Nya affärsmodeller kan komma att påverka hotellbranschen.

(14) Framväxten av internetbaserade resebyråer (Online Travel Agencies, ”OTA:s”), kan ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet och lönsamhet.