Avkastning på eget kapital, %
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Soliditet, %
Redovisat eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till totala tillgångar.

Belåningsgrad, %
Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång. 

Räntetäckningsgrad
Resultat före värdeförändringar plus finansiella kostnader och avskrivningar, delat med finansiella kostnader.

Genomsnittlig skuldränta, %
Genomsnittlig räntekostnad i förhållande till räntebärande skulder.

Räntebärande nettoskuld, MSEK
Räntebärande skulder minus likvida medel och kortfristiga placeringar som likställs med likvida medel.

Investeringar, ex förvärv, MSEK
Investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv.

Bruttoresultat, Fastighetsförvaltning, MSEK
Intäkter minus direkt relaterade kostnader för fastighetsförvaltning.

Bruttoresultat, Operatörsverksamhet, MSEK
Intäkter minus direkt relaterade kostnader för operatörsverksamheten samt avskrivningar på anläggningstillgångar exklusive förvärv.

Driftnetto, Fastighetsförvaltning, MSEK
Driftnetto motsvaras av bruttoresultat fastighetsförvaltning.

Driftnetto, Operatörsverksamhet, MSEK
Bruttoresultat operatörsverksamhet plus avskrivningar inkluderade i kostnader operatörsverksamhet.  

EBITDA, MSEK
Totalt driftnetto minus central administration (exklusive avskrivning). 

Resultat per aktie, SEK
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier.

Cash earnings, MSEK
EBITDA plus finansiella intäkter minus finansiella kostnader minus aktuell skatt.

Cash earnings per aktie, SEK
EBITDA plus finansiella intäkter minus finansiella kostnader minus aktuell skatt, delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier.

Eget kapital per aktie, SEK
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, delat med det totala antalet utestående aktier vid periodens utgång.

Substansvärde (EPRA NAV) per aktie, SEK
Redovisat eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, inklusive återläggning av derivat och uppskjuten skatt, samt omvärdering av rörelsefastigheter, delat med det totala antalet utestående aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Utdelning per aktie, SEK
Årets beslutatde utdelning delat med det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier efter utspädning vid periodens utgång.

Viktat genomsnittligt antal aktier, före utspädning
Det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier med hänsyn tagen till förändringar i antalet utstående aktier, före utspädning, under perioden. 

Viktat genomsnittligt antal aktier, efter utspädning
Det viktade genomsnittliga antalet utestående aktier med hänsyn tagen till förändringar i antalet utstående aktier, efter utspädning, under perioden.

Antal hotell
Antal ägda hotellfastigheter vid periodens utgång.

Antal rum
Antal rum i ägda hotellfastigheter vid periodens utgång. 

WAULT (förvaltningsfastigheter)
Genomsnittlig återstående hyrestid till förfall, för hela fastighetsportföljen, viktat efter avtalade hyresintäkter.

Marknadsvärde fastigheter, MSEK
Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter plus marknadsvärdet för rörelsefastigheter.

RevPAR för rörelsefastigheter (jämförbara enheter till en konstant växelkurs)
Intäkter per tillgängliga rum, dvs. totala intäkter från sålda rum delat med antalet tillgängliga rum. Jämförbara enheter definieras som hotellfastigheter som har ägts under hela den aktuella perioden och jämförelseperioden. Konstant valutakurs definieras som valutakursen för aktuell period och jämförelseperioden räknas om till denna valutakurs.