Pandox affärsidé är att – baserat på expertis inom hotellfastigheter, hotellverksamhet och affärsutveckling – aktivt äga, utveckla och hyra ut hotellfastigheter

Baserat på finansiell data per den 31 december 2019.

Pandox affärsidé bygger på ett antal värdedrivande faktorer: 

1. Portfölj av hög kvalitet med stora premiumhotellfastigheter belägna i strategiska orter

Med 156 hotell och 35 001 rum i femton länder är Pandox en av de ledande hotellfastighetsägarna i norra Europa.

2. Geografisk spridning vilket ger möjligheter till konjunkturell riskspridning

Pandox hotellfastighetsportfölj är väl diversifierad geografiskt, med en god mix av internationell och inhemsk efterfrågan, vilket bidrar till att jämna ut effekter av fluktuationer i hotellkonjunkturen. 

2. Stabila intäkter från välrenommerade hyresgäster med långa kontrakt

Pandox hotellhyresavtal är kopplade till hotellets omsättning och innehåller oftast en garanterad minimihyra. Det ger möjlighet till såväl ökade intäkter i en bättre marknad och som skydd vid nedgång i en sämre marknad. Hyresavtalen har lång löptid och Pandox viktade genomsnittliga kvarvarande hyresperiod, så kallad WAULT, uppgick vid årsskiftet 2019 till 15,6 år.

3. Fokus på stabila ekonomier och förmåga att fånga  marknadens tillväxt

Pandox äger och driver hotell i starka städer i solida ekonomier med hög BNP per capita.

4. Organisk tillväxt från renovering och ompositionering av hotell

Renovering och ompositionering av hotell erbjuder tydlig organisk tillväxtpotential över tid.

5. Attraktiv avkastning och stabil kassaflödesgenerering

Från 1997 till 2019 har Pandox strategi och affärsmodell skapat en årlig genomsnittlig avkastning på eget kapital om cirka 18 procent [1]. Cash earnings före aktuell skatt ökade från 53 MSEK 1997 till 2 161 MSEK 2019. Pandox finansiella utveckling har varit stabil över tid.

6. Aktivt ägande som skapar värden och valmöjligheter

Pandox ledningsgrupp bidrar med expertkunskaper inom fastigheter och hotellverksamhet, vilket gör det möjligt för Pandox att implementera sin affärsstrategi. Pandox aktiva ägarmodell bygger på analyser av den lokala hotellmarknaden och enskilda hotelltillgångar, i syfte att identifiera och implementera en situationsanpassad strategi samt förmåga att kommersiellt driva hotell. Modellen ger Pandox möjligheter och valfrihet när det gäller att skapa värde, exempelvis genom att bolaget kan dra nytta av branschtrender, inklusive det faktum att internationella hotellföretag alltmer fokuserar på varumärkesutveckling i stället för fastighetsförvaltning och hotelloperatörsverksamhet. Pandox kan dra nytta av investeringsmöjligheter när dessa företag avyttrar fastigheter och/eller upphör med sin hotelloperatörsverksamhet. Kapaciteten att ta över driften av ett hotell kan minska den operativa risken ytterligare när exempelvis (i) hyresavtal förfaller, (ii) om hyresgästen inte kan fullgöra sina skyldigheter eller (iii) hotellen måste renoveras i grunden och det inte är finansiellt intressant att hyra ut till tredje part. Pandox anser även att hotelldriftskompetensen gör det möjligt att bättre följa hyresgästernas resultat.

Två affärssegment

Pandox verksamhet är indelad i två segment: 

  • Fastighetsförvaltning, som består av 136 hotellfastigheter som genom långtidskontrakt hyrs ut till marknadsledande regionala och internationella hotelloperatörer, och 
  • Operatörsverksamhet, som består av hotelloperatörsverksamhet som drivs av Pandox i dess 20 helägda rörelsefastigheter.

 


[1] Beräkningen baseras för 1997 till 2004 på den totala avkastningen till aktieägarna på de aktier som var noterade på Stockholmsbörsen. Från 2004 till 2014 baseras beräkningarna på de indirekta ägarnas internränta, baserat på tillskott och utdelningar och substanstillväxt per utgången av 2014 baserat på EPRA NAV. Från 2015 till 2019 baseras beräkningarna på tillväxt i EPRA NAV i årstakt med hänsyn taget till utdelningar och likvid från nyemission. Under den aktuella perioden har vissa betingelser såsom marknadsförutsättningar och bolagets belåningsgrad varierat varför den beräknade historiska avkastningen inte kan anses vara en indikation om förväntad framtida avkastning.