Förvaltningsintäkterna för första kvartalet 2001 uppgick till 137,1 Mkr (74,5). Driftsöverskottet ökade med 54,3 Mkr till 113,5 Mkr (59,2). Ökningen är en effekt av tillskottet från Hotellusförvärvet, en god hotellmarknad samt en hög förädlingstakt i den befintliga portföljen. För jämförbara enheter uppgick förädlingstakten till drygt 7 procent.
Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, för perioden blev 9,4 (9,9) procent.
Finansnettot uppgick till -44,5 Mkr (-20,5).
Koncernens resultat efter skatt, exklusive engångsintäkter, har förbättrats med 20,8 Mkr och uppgick till 41,5 Mkr (20,7). Redovisningen har från och med 2001 anpassats till Redovisningsrådets rekommendation om uppskjuten skatt (RR:9). Berörda jämförelsetal i resultat- och balansräkning har justerats enligt detta.
Under rapportperioden har hotellfastigheterna Sten Stensson Sten i Eslöv och Scandic Karlshamn sålts med en reavinst på totalt 8,7 Mkr
-" Pandox resultat och kassaflöde fortsätter att förbättras. En fortsatt god efterfrågeökning på huvuddelen av de marknader där Pandox är representerade samt de många kassaflödesdrivande investeringarna skapar förutsättningar för fortsatt god resultatutveckling", säger Anders Nissen VD för Pandox AB.

Utsikter för 2001
Resultatet efter skatt, exklusive engångsintäkter beräknas för år 2001 uppgå till 180 (157) Mkr.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.