Förvaltningsintäkterna för 2001 uppgick till 575,1 Mkr (497,7). Driftsöverskottet ökade med 69,6 Mkr till 478,4 Mkr (408,8). Ökningen är en effekt av tillskottet från Hotellusförvärvet, effekt från hotellfastigheter förvärvade under 2000 och 2001 samt ett aktivt utvecklingsarbete inom befintlig portfölj. För jämförbara enheter var förädlingstakten 2 procent.

Direktavkastning, justerat för köpta och sålda fastigheter, för perioden blev 9,6 % (9,6). Finansnettot uppgick till -178,1 Mkr (-150,7).
Koncernens resultat efter skatt exklusive engångsintäkter har förbättrats med 27,4 Mkr och uppgick till 182,2 Mkr (154,8).

Under året har två hotellfastigheter förvärvats, Mr Chip i Stockholm-Kista och Högvakten i Helsingborg. Förvärvskostnaden var sammanlagt 142 Mkr och förvärven gjordes till en direktavkastning på 9 procent. Som ett led i Pandox strategi att koncentrera ägandet till prioriterade orter har hotellfastigheterna Sten Stensson Sten i Eslöv och Scandic Karlshamn avyttrats med en total reavinst på 8,6 Mkr. Per den 31 december 2001 ägde Pandox 46 hotellfastigheter med totalt 8 469 rum och ett bokfört värde inklusive hotellinventarier på 5 036,8 Mkr.

"2001 blev ett nytt framgångsrikt år för Pandox med god tillväxt i intäkter, resultat och kassaflöde. Pandox strategi med ett utvalt marknadssegment, hög kvalitet i hotellfastighetsportföljen har tillsammans med det aktiva ägandet och riskhanteringen haft avsedd effekt att begränsa riskerna i portföljen", säger Anders Nissen, Verkställande Direktör Pandox AB.

Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.