Pandox är utsatt för ett antal risker och företagets värdering är beroende av ett antal faktorer. Nedan beskrivs ett antal viktiga faktorer och dess effekter på Pandox.

Känsligheten för förändringar i vissa nyckelparametrar
(per den 31 december, 2018)

Förvaltningsfastigheter, känslighetsanalys
verkligt värde
 
Förändr
%
 
Värdeeffekt
MSEK
Direktavkastningskrav   +/- 0,5pp   -3 918/+4 700
Valutakursförändring   +/- 1,0%   +/- 322
Driftnetto   +/- 1,0%   +/- 454
         
Förvaltningsfastigheter
intäktseffekt
 
Förändr.
%
 
Intäktseffekt
MSEK

RevPAR (antag 50/50 split mellan
beläggning och pris)

  +/- 1,0%   +/- 24
         
Rörelsefastigheter
intäktseffekt
 
Förändring, %
 
Intäktseffekt
MSEK

RevPAR (antag 50/50 split mellan
beläggning och pris)
  +/- 1,0%   +/- 19
         
Finansiell känslighetsanalys
resultateffekt
 


Förändring, %
 
Förändring i resultat före
värdeförändringar,
MSEK
Räntekostnad vid nuvarande räntebindning, förändrat ränteläge   +/- 1,0%    -/+ 102
Räntekostnad vid förändring av genomsnittlig räntenivå   +/- 1,0%    -/+ 281
Omvärdering av räntederivat vid förskjutning av räntekurvor   +/- 1,0%    -/+ 801