Gröna fastigheter

Pandox mål är att reducera verksamhetens miljöpåverkan genom att minska energi­ och vattenkonsumtionen, öka resurseffektiviteten när det gäller drift, produktion och distribution, öka återanvändning och återvinning av energi, vatten och material samt övergå till förnyelsebara energikällor där det är möjligt. En viktig del i denna process är att öka kunskapen och engagemanget för miljöarbetet både bland medarbetare och gäster.

Utveckling och förvaltning

Pandox arbetar aktivt med hållbar utveckling och förvaltning av sina fastigheter. Pandox har sedan 2016 årligen utfört interna produkt-­ och avtalsbesiktningar för att säkerhetsställa fastigheternas skick och att hyresgästerna lever upp till sina åtaganden. Under 2019 genomfördes 80 stycken sådana besiktningar. Besiktningarna utmynnar både i direkta åtgärder och underlag vid kontraktsförhandlingar.

Vidare utförs även löpande byggtekniska utvärderingar för att säkerställa fastigheternas skick och funktion, vilket är särskilt viktigt vid planerade om-­ eller tillbyggnader. Även vid förvärv av fastigheter genomförs en genomlysning av fastighetens byggtekniska förutsättningar utifrån funktion och myndighetskrav. Utöver detta genomför Pandox försäkringsmäklare årligen riskutvärderingar på ett antal utvalda fastigheter med fokus på risk för brand och egendomsskada.

Gemensamma investeringar

Under 2019 avslutades Scandics och Pandox gemensamma investeringsprojekt Shark 2 som omfattar en uppgradering av 19 Scandichotell. Genom att byta ut WCstolar, dusch­ och tvättställsblandare mot snålspolande varianter har projektet sparat över 15 miljoner liter vatten årligen. I projektet har det även ingått byte av ventilationsaggregat och belysning till resurseffektivare alternativ.

Ett annat projekt som färdigställts under 2019 är renoveringen av Vildmarkshotellet vid Kolmårdens djurpark. Utöver renovering av 218 hotellrum har även restaurang, konferens och lobby uppgraderats med bland annat ny belysning och ventilation. Förbättringarna förväntas leda till en årlig energibesparing om cirka 300 000 kWh och närmare 3 miljoner liter i minskad vattenanvändning. Därutöver har även poolens energianvändning för uppvärmning minskats med cirka 50 procent.

Gröna tak

Elite Stora Hotellet i Jönköping har haft ett grönt tak i tio år, och Elite Park Avenue i Göteborg i omkring ett år. Syftet har varit att öka medvetenheten om cirkulärt tänkande och hållbarhet. De gröna taken bidrar både till ekologisk mångfald, energibesparingar och en vackrare utsikt för hotellets gäster och grannarna i närmiljön.

Gröna hyresavtal

Under året fortsatte Pandox dialogen kring gröna hyresavtal med sina största hyresgäster inom Förvaltningsverksamhet. Det är ett långsiktigt arbete som kräver förändring av eller tillägg till nuvarande avtalsstrukturer och sedan lång tid etablerad praxis mellan Pandox som fastighetsägare och dess affärspartners. Dialogen kommer att fortgå under 2020 med ambitionen att starta minst ett pilotprojekt. Det långsiktiga målet är att ingå gröna hyresavtal med samtliga affärspartners.

De gröna hyresavtalen handlar om att Pandox och hyresgästen tillsammans investerar i projekt som minskar fastigheternas miljöpåverkan och att man delar på investeringar och/eller de besparingar som projekten ger. Utgångspunkten är att både fastighetsägare och hyresgäst behöver samarbeta för att kunna nå ett optimalt utfall vid exempelvis teknikinstallationer och underhåll.