Grön drift

Pandox ambition är att alla hotell inom Operatörsverksamhet ska vara miljöcertifierade enligt Green Key, om inte annan miljöcertifiering redan finns, senast tre år efter förvärv eller driftövertagande. Andelen miljöcertifierade hotell vid utgången av 2019 var 83 procent. Inom Fastighetsförvaltning hade 69 procent av hotellen någon form av miljöcertifiering. 

Gröna investeringar

Under 2019 beslutades om ett öronmärkt hållbart finansieringsinitiativ i form av ett grönt investeringsprogram som löper mellan 2020­ och 2023. Programmet inkluderar tolv av Pandox 20 fastigheter i Operatörsverksamhet och fokus är på energi­ och vattenreducerande projekt samt teknik-installationer. Investeringen uppgår till 8 MEUR och den genomsnittliga avkastningen beräknas till cirka 20 procent.

Anledningen till att tolv hotell inom Operatörsverksamhet valts ut beror på att Pandox även kontrollerar driften på hotellen, vilket förenklar genomförandet samtidigt som direkta besparingar kommer Pandox tillgodo. I Fastighetsförvaltning behöver Pandox först sluta gröna avtal med sina affärspartners, ett arbete som tar längre tid.

Målsättningen är att sänka förbrukningen av naturgas med cirka 25 procent och förbrukningen av el med cirka 35 procent till 2023. Det skulle sammantaget innebära en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 20 procent. Den lägre utsläppsminskningen jämfört med den minskade förbrukningen beror på att majoriteten av fastigheterna gick över till grön el under 2017 och 2018. Därutöver ska vattenförbrukningen sänkas med cirka 20 procent under samma period. Investeringarna bidrar dessutom till ökad gästkomfort genom bättre styrning av värme, ventilation och kyla.

Solpaneler på Hotel Berlin, Berlin

Cirka 1 100 m2 solpaneler pryder taket på Hotel Berlin, Berlin. Solpanelerna har genererat 163 279 kWh under 2019, vilket motsvarar driften för 36 hushåll. Det täcker runt 6 procent av elförbrukningen på hotellet. Inom kommande tre år kommer solpaneler även installeras på Hilton Grand Place Brussels, Holiday Inn Lübeck och Hilton Garden Inn Heathrow.

Grön el

Som en del av Pandox ambition att erbjuda gröna fastigheter ingår användning av förnyelsebara energikällor. 2019 använde 80 procent av företagets hotell i Operatörsverksamhet förnyelsebara energikällor som till exempel grön el. Pandox arbetar kontinuerligt mot det långsiktiga målet att öka denna andel när så är möjligt. Pandox installerar även solpaneler på hotellens tak i Operatörsverksamhet när det är möjligt. Det görs ofta i kombination med en planerad renovering av fastigheten.

Vissa av dessa fastigheter är dock inte lämpliga för solpaneler på grund av takets lutning och tillgång till solinstrålning. inom kommande tre år kommer Solpanelar installeras på Hilton Brussles Grand Place, Holiday Inn Lübeck och Hilton Garden Inn Heathrow. Senast 2022 kommer mer än 30 procent av alla hotell i Operatörsverksamhet ha solpaneler på sina tak.

BREEAM

Eftersom fastigheterna utgör Pandox största miljöpåverkan påbörjades en pilotstudie på fem fastigheter i Operatörsverksamhet under 2019 med målet att certifiera dessa enligt BREEAM In Use, som är den etablerade standarden i Europa för gröna fastigheter.

Målsättningen är att alla fem fastigheterna ska uppnå nivån Very Good, varav fyra redan under 2020. Under fjärde kvartalet beslutades att samtliga hotell inom Pandox Operatörsverksamhet ska vara certifierade enligt BREEAM senast i slutet av år 2023. I Fastighetsförvaltning behöver samsyn nås och samarbete inledas med Pandox affärspartners innan motsvarande beslut kan fattas.

Vattenförbrukning

Pandox använder inte vatten från vattenstressade områden. Företaget strävar efter att minska sin vattenförbrukning genom att installera vattenbesparande utrustning och förändra medarbetar­- och gästbeteenden när det gäller konsumtion. Idag försöker majoriteten av hotellen involvera hotellgästerna med information om hotellets mål att minska vattenkonsumtionen.

Pandox har under 2019 fortsatt implementeringen av mätsystem för vattenförbrukning på hotell som ingår i Operatörsverksamhet. Eventuella läckage eller avvikelser i den dagliga vattenanvändningen registreras i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera och åtgärda problem.

Sex av hotellen som drivs av Pandox har relevanta läckagesystem. När det gröna investeringsprogrammet är helt utrullat 2022 kommer samtliga hotell ha system på plats för att upptäcka läckor, inklusive mätare för att mer precist kunna hantera vattenkonsumtionen. Dessutom kommer duschmunstycken med lägre vattenförbrukning att sättas in utan avkall på gästkomfort.

Avfall

Pandox mål är att minska mängden avfall i verksamheten varför rapportering av avfallsdata har påbörjats. Under 2019 genererade Pandox 5 ton farligt avfall i form av till exempel IT­-utrustning, batterier, samt 3 500 ton icke­farligt avfall i form av exempelvis hushållsavfall, papper och plast.

Företaget har under fjärde kvartalet även börjat mäta hur mycket avfall och vilken typ av avfall som går till återvinning för att skapa en helhetsbild till grund för lämpliga åtgärder. I genomsnitt utgör matavfall 4–12 procent av matkostnaderna för hotellföretag. För att minska matavfall initierade Pandox under året ett pilotprojekt med hotellen Radisson Blu Dortmund, Crowne Plaza Brussels – Le Palace och The Hotel, Brussels tillsammans med foodtech­bolaget Winnow. Genom att kategorisera och registrera all mat som slängdes ökade kunskapen kring överproduktion och bättre inköpsplanering. I genomsnitt minskade kostnaden, mätt i procent av försäljningsintäkten, med drygt 40 procent till följd av mindre avfall från dyrare råvaror samt lägre produktion av produkter med begränsad efterfrågan på buffén. Pandox har beslutat att rulla ut projektet hos resterande hotell i Operatörsverksamhet under 2020. 

Kemikalier

Kemikalier används huvudsakligen vid städning av hotellen. Pandox ambition är att minska mängden farliga kemikalier då de inte bara har en negativ inverkan på miljön utan även på medarbetares hälsa. Därför påbörjades rapportering av kemikalier under sista kvartalet 2019.