Hållbara leverantörskedjor

Pandox verksamhet är organiserad i två affärssegment med aktiviteter över hela hotellvärdekedjan och företaget har därför ett stort antal leverantörer.

Pandox leverantörskedja

Inom segmentet Fastighetsförvaltning har Pandox direkt kontroll över leverantörerna. Inom segmentet Operatörsverksamhet beror graden av kontroll på vilken typ av avtal som driften styrs av. Pandox har fullt inflytande över inköpsprocessen för hotell under Pandox egna varumärken och ett visst inflytande vid franchiseavtal. I managementavtal har Pandox däremot ett begränsat inflytande över inköpsprocessen, enftersom ansvaret då i huvudsak ligger på hotelloperatören.

Pandox fokus, när det gäller arbetet med att säkra en hållbar leverantörskedja, ligger dels inom Fastighetsförvaltning med fokus på leverantörer i byggbranschen och dels i Operatörsverksamhet och på hotell med egna varumärken eller franchiseavtal, eftersom de erbjuder störst möjlighet till påverkan.

Arbetsprocess

Pandox Uppförandekod för affärspartners bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Uppförandekoden för affärspartners beskriver de förväntningar som Pandox har på sina leverantörer avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Under året påbörjades en intern riskanalys för att identifiera högriskleverantörer avseende exempelvis korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Dessutom påbörjades en uppföljningsprocess för att säkerställa att företagets leverantörer uppfyller kraven i uppförandekoden för affärspartners. Arbetet fortsätter under 2020, bland annat genom utskick av ett självskattningsformulär till leverantörer som klassificeras som hög risk där de får utvärdera sitt eget hållbarhetsarbete. Resultaten kommer därefter att följas upp av Pandox genom stickprover. För att öka kompetensen internt kommer berörda medarbetare genomgå utbildning i hållbara leverantörskedjor.

Vad gäller leverantörer inom mat och dryck har hotellen i Operatörsverksamhet möjlighet att använda Hiltons leverantörsplattform. Det garanterar att leverantörerna är genomlysta och att eventuella rabatter kommer användarna tillgodo. Därutöver minimeras situationer där mutor kan förekomma.