Inom Pandox Operatörsverksamhet förväntar gästerna sig att hotellen ska leverera trygga och minnesvärda gästupplevelser. Hotellens lokaler ska vara säkra och medarbetarna ska ha rätt kompetens för att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt sätt.

Hotellsäkerhet


Hotellsäkerhet regleras i Pandox uppförandekod för medarbetare. Dessutom har alla hotell inom Pandox Operatörsverksamhet beredskapsplaner och säkerhetspolicyer. Säkerhetsfrågorna ingår även i den koncernövergripande digitala utbildningen. Medarbetarna får förutom denna utbildning även träning i första hjälpen och alla hotell genomför regelbundet brand­ och evakueringsövningar. Inga allvarliga incidenter gällande hälsa och säkerhet rapporterades 2019.


Datasäkerhet


Datasäkerhet och skydd av gästers personuppgifter är kritiskt för Pandox. Riktlinjerna avseende integritet och informationssäkerhet finns i uppförandekoden för medarbetare som finns på alla hotell inom Pandox Operatörverksamhet. För att minska risken för dataöverträdelser sker utbildningar i datasäkerhet lokalt på varje hotell samt genom den obligatoriska koncernövergripande digitala utbildningen.

För att skydda gästernas personuppgifter använder Pandox tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, till exempel brandväggar och lösenordsskyddade system. Vidare ska medarbetarna respektera gästernas integritet och säkerställa sekretessen av deras personuppgifter.

Under 2019 inträffade en incident där ett fåtal gäster vid ett av Pandox hotell utsattes för ett försök till identitetskapning. Pandox vidtog nödvändiga åtgärder samt tillsatte en intern utredning. Åtgärder som vidtogs var bland annat byten av lösenord, snabb kommunikation och uppföljning till medarbetare och berörda gäster. Den interna utredningen visade att inga gäster kommit till skada.