Ansvarsfulla affärer

För att garantera en god affärsetik och att regler och praxis efterföljs i ett tillväxtföretag som Pandox, med ett kontinuerligt tillskott av nya anställda och externa intressenter, behövs policyer och fortlöpande utbildning.

Under hösten 2019 uppdaterades företagets digitala utbildning, som baseras på Uppförandekoden för medarbetare, till att även inkludera prostitution och mänskliga rättigheter. Målet är att samtliga medarbetare ska genomföra utbildningen. Under 2019 genomförde 83 procent av medarbetarna utbildningen.

Då Pandox bedriver en del av sin verksamhet på den brittiska marknaden innebär det att företaget behöver uppfylla kraven i UK Bribery Act. Den brittiska lagstiftningen kräver att Pandox har väl utvecklade interna processer för att kunna förebygga, hantera och identifiera  risken för förekomsten av korruption.

Utbildning för att förebygga överträdelser

Under året genomfördes en fördjupad utbildning inom antikorruption för ledningsgrupp, hotellchefer och andra nyckelbefattningar. En motsvarande digital utbildning kommer rullas ut för övriga medarbetare under första kvartalet 2020. Pandox har under året även tagit fram en separat antikorruptionspolicy som godkändes av styrelsen i april. Där framgår det tydligt att företaget har nolltolerans mot korruption. Vid minsta frågetecken eller misstanke om korruption ska medarbetare rådfråga sin chef eller chefens chef. Inga fall av korruption såsom exempelvis givande och tagande av muta, penningtvätt eller otillbörligt hämmande av konkurrens rapporterades under året.

Rapporterade incidenter

Under 2019 rapporterades inga incidenter av korruption.

Antikorruptions-policy

För att främja en öppen kultur där anställda och externa intressenter vågar rapportera om missförhållanden och problem finns ett visselblåsarsystem tillgängligt. Under året inkom tre ärenden, varav endast ett kvalificerade som ett verkligt visselblåsarärende. Det avsåg en intressekonflikt och hanterades och löstes enligt Pandox fastställda rutiner.

Vi stödjer mänskliga rättigheter

Under tredje kvartalet anslöt sig Pandox till FN:s Global Compact vilket innebär att företaget förbundit sig till att arbeta i enlighet med tio principer inom bland annat mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Pandox hållbarhetsredovisning 2019 är företagets första Communication on Progress Report.

Under 2020 kommer Pandox lansera en fördjupad utbildning inom mänskliga rättigheter för alla anställda. Se Pandox policy för mänskliga rättigheter.