Fair Play 2.0. har tre fokusområden

 

Hållbara affärerHållbara verksamheter och Hållbart ansvar – samt åtta underliggande målområden som integrerar hållbarhet i verksamheten. 

Utifrån Pandox intressentdialog och materialitetsanalys har de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna definiterats och samlats i de tre fokusområdena.

Strategins syfte är att driva en miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarsfull affärsverksamhet. Målet är att minska konsumtionen av energi och vatten, minska avfallet samt generera kassaflödesdrivande gröna investeringar som skapar långsiktigt hållbara och klimatsmarta fastigheter och hotellverksamheter.

Målet är att skapa långsiktigt värde för Pandox, företagets medarbetare och de lokalsamhällen man verkar i.