Eftersom vi är ett stort företag ser vi på Pandox att vi har ett ansvar att främja hållbarhet genom hela leverantörskedjan. Vi arbetar för att varor och tjänster är produceras under säkra och rättvisa arbetsförhållanden och att det tas hänsyn till miljön.

Pandox leverantörskedja

Vår verksamhet är organiserad i två affärssegment med två olika värdekedjor, vilket innebär att vi har ett stort antal leverantörer. Inom segmentet Fastighetsförvaltning har vi direkt kontroll över fastighetsrelaterade inköp, till exempel vid renoveringar. Inom segmentet Operatörsverksamhet beror graden av kontroll på vilken typ av avtal som driften styrs av.

Vi har fullt inflytande över inköpsprocessen för hotell under våra egna varumärken och ett visst inflytande vid franchiseavtal. I managementavtalen har vi däremot mycket litet inflytande över inköpsprocessen, eftersom ansvaret ligger där främst på hotelloperatören. Inom Operatörsverksamhet lägger vi därför fokus på hotell med egna varumärken eller franchiseavtal, eftersom det är där vi kan påverka mest.

Ansvarsfulla inköp

Pandox Uppförandekod för affärspartners bygger på de tio principerna i FN:s Global Compact, och beskriver de förväntningar som vi har på våra leverantörer avseende

  • mänskliga rättigheter
  • arbetsrätt
  • miljö
  • antikorruption

Under det gångna året har vi fortsatt implementeringen av Uppförandekoden för affärspartners, och under 2019 kommer vi att införa en uppföljningsprocess för att säkerställa att våra leverantörer uppfyller kraven i Uppförandekoden för affärspartners. Processen kommer bland annat att omfatta intern riskanalys för att identifiera högriskleverantörer när det gäller exempelvis korruption och brott mot mänskliga rättigheter, samt utvärdering av enskilda leverantörers hållbarhetsarbete. För att öka kompetensen internt kommer berörda medarbetare också få gå utbildning i hållbara leverantörskedjor 2019.

Utöka utbud av certifierade produkter

Vi har ambitionen att ge våra gäster större möjlighet att välja hållbart när de bor på våra hotell. Målet är att utöka inköpen av miljömärkta och socialt märkta alternativ inom mat och dryck samt välkomstprodukter.