Vi strävar efter att minska vårt ekologiska fotavtryck samtidigt som företaget växer. Genom resurseffektivisering, automatisering och beteendeförändringar skapar vi förutsättningar för grön drift och grön tillväxt.

Styrning av grön drift

Värderingarna och riktlinjerna för vårt miljöarbete finns i vår Miljöpolicy (PDF). Den omfattar bland annat energiförbrukning och utsläpp, avfall och vattenförbrukning. Målet är att minska verksamhetens miljöpåverkan genom fyra steg;

  • minska efterfrågan
  • öka resurseffektiviteten för produktion och distribution
  • öka återanvändning och återvinning av energi, vatten och material
  • övergå till förnyelsebara energikällor där det är möjligt

Vi redovisar årligen vårt klimatarbete till Carbon Disclosure Initiative (CDP). Under året förbättrade vi vårt betyg från C till B.

Miljöcertifierad drift

Vår ambition är att alla hotell inom Operatörsverksamhet ska vara miljöcertifierade i enlighet med Green Key. Antalet miljöcertifierade hotell under 2018 var 15 stycken.

Energi och utsläpp

Den största delen av vår energikonsumtion består av elektricitet, värme och kylning för hotellen. Under 2019 ska vi därför konkretisera våra mål inom vatten- och energiförbrukning samt avfall.

Till stöd för detta görs en energi­- och vattenkartläggning inom Operatörsverksamhet. Kartläggningen ska identifiera vad nuläget är och rangordna möjliga åtgärder och investeringar för att minska konsumtionen av energi och vatten. I arbetet ingår också installation av styr­- och mätsystem för effektivare uppföljning.

Eftersom utfallet av tekniska installationer och innovativa lösningar till stort del är  beroende av hur lokal personal underhåller dessa, kommer vi genomföra ett pilotprojekt på fyra hotell. Syftet är att utbilda personal, skapa engagemang, öka medvetenheten och förändra beteenden i det dagliga arbetet.

Under nästa år kommer vi även att implementera en resepolicy och arbeta för att minska utsläppen från tjänsteresor. Under första kvartalet kommer vi påbörja klimatkompensation för våra affärsresor på huvudkontoret.

Vattenförbrukning

Idag förbrukas inget vatten från områden där vatten är en bristvara i vår verksamhet. Vi strävar ändå efter att minska vår vattenförbrukning genom att installera vattenbesparande utrustning och förändra medarbetarebeteenden när det gäller vattenkonsumtion. Vi har även som ambition att påverka våra gästers konsumtionsbeteenden.

Under 2018 har vi fortsatt implementeringen av mätsystem som gör det möjligt att följa upp vattenkonsumtionen i realtid på hotell som ingår i Operatörsverksamhet. Eventuella läckage eller avvikelser i den dagliga vattenanvändningen registreras då direkt, vilket gör det möjligt att snabbt identifiera och åtgärda problem. Under 2018 upptäcktes tre större läckor som snabbt åtgärdades. Detta beräknas ha sparat 10 000 m³ vatten och minimerat potentiell skada på byggnaden. Målet är att alla våra hotell ska implementera relevanta mätsystem under 2019.

Avfall

Vårt mål är att minska mängden avfall i verksamheten genom att öka sorteringsmöjligheterna för både med medarbetare och gäster. En betydande del av vårt avfall uppstår i Fastighetsförvaltning vid ombyggnationer och renoveringar av hotell. I Operatörsverksamhet skapas avfall främst i restaurang och på hotellrum. Under året genererade Operatörsverksamhet 1 ton farligt avfall och 3 119 ton icke-­farligt avfall. Under 2019 kommer vi genomföra en inventering av lokala förutsättningar och nationell lagstiftning avseende avfallshantering. Vi kommer även initiera ett pilotprojekt inom avfallshantering i kök och restaurang inom Operatörsverksamhet.

Kemikalier

Kemikalier används huvudsakligen vid städning av hotellen. Vår ambition är att minska mängden farliga kemikalier eftersom de inte bara kan ha en negativ inverkan på miljön utan även på medarbetares hälsa. Under 2018 identifierade och listade vi alla farliga ämnen som används inom Operatörsverksamhet.

På Hotel Berlin genomfördes ett pilotprojekt med syfte att minska kemikalieanvändningen vid städning. Projektet innebär att städningen utfördes med mikrofibermoppar som enbart kräver vatten. Projektet resulterade i att kemikalieanvändningen minskade med cirka 67,20 liter och att vattenanvändningen minskade med 57 624 liter mellan september till och med december.