Våra hotellgäster förväntar sig att våra hotell ska leverera trygga och minnesvärda upplevelser. Hotellens lokaler ska vara säkra och våra medarbetare ska ha rätt kompetens för att kunna driva verksamheten på ett tryggt och säkert sätt. Att måna om gästerna innebär även att vi ska erbjuda hållbara produktalternativ och uppmuntra våra gäster att agera mer hållbart.

Hotellsäkerhet

Alla våra hotell inom Pandox Operatörsverksamhet har beredskapsplaner och säkerhetspolicyer för att föräkra oss om anställda och gästernas säkerhet. Säkerhetsfrågor ingår i vår koncernövergripande online­utbildning och våra medarbetare får också utbildning i första hjälpen, och alla hotell utför regelbundet brand­- och evakueringsövningar.

Under 2018 rapporterades varken några avvikelser gällande hälsa och säkerhet för Pandox produkter och tjänster.

Datasäkerhet

Datasäkerhet – d.v.s. skydd av våra gästers personuppgifter – är kritiskt för oss på Pandox och regleras i Uppförandekoden för medarbetare. , samt riktlinjer och instruktioner rörande datasäkerhet och våra gästers integritetsskydd.

För att minska risken för dataöverträdelser genomför vi utbildningar i datasäkerhet och gästintegritet lokalt på varje hotell, samt genom den obligatoriska koncernövergripande online­utbildningen. För att skydda gästernas personuppgifter använder vi tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder, som till exempel brandväggar och lösenordsskyddade system.

Inga klagomål om brott mot gästens integritet eller förlust av persondata har rapporterats under 2018.

Vi uppmuntrar till hållbara beteenden

Vi vill inspirera och uppmuntra våra gäster till nya hållbara beteenden. Våra långsiktiga mål på Pandox är därför att skapa en kommunikations-­ och aktivitetsplan för att öka våra gästers medvetenhet om hållbarhet och uppmuntra till beteendeförändringar.

Miljöpåverkan från vår hotellverksamhet är också förknippad med våra gästers konsumtion och val av produkter, och därför vill vi under det kommande året att initiera och stötta projekt för att bredda urvalet av hållbar mat och dryck vi erbjuder våra gäster. Målet att öka antalet miljö­ och socialt märkta produkter.

Gästnöjdhet

Vårt långsiktiga mål är att gästnöjdhet ska överstiga 80 procent för hotell som har ingått i Operatörsverksamhet i ett eller flera år. 2018 var gästnöjdheten 83 procent. (Hotel Hubert har exkluderats då hotellet återinvigdes i september 2018.)