För oss på Pandox innebär ansvarsfulla affärer att alla delar av verksamheten alltid följer god affärsetik och stödja internationella mänskliga rättigheter.

Att driva ansvarsfulla affärer

Våra ansvarsfulla affärer beskrivs i Uppförandekoden för medarbetare och i Uppförandekoden för affärspartners. För att säkerställa efterlevnad av koderna genomför vi interna kontrollrutiner, såsom ”four-­eyes”­ och farfarsprincipen. Vi har även ett oberoende visselblåsarsystem där medarbetare och externa intressenter kan rapportera oegentligheter. Under 2018 rapporterades inga incidenter av korruption.

Antikorruption

Fri konkurrens och god affärsetik är en självklarhet i vår affärsverksamhet. Ingen form av korruption som exempelvis givande och tagande av muta, penningtvätt eller otillbörligt hämmande av konkurrens är tillåten.

Vi stödjer mänskliga rättigheter

Vi stödjer och respekterar FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Vi har nolltolerans gentemot kriminalitet, prostitution eller sexuellt utnyttjande. Läs mer om vårt interna arbete med mänskliga rättigheter såsom jämställdhet och mångfald – En attraktiv arbetsplats.

Utbildning för att förebygga överträdelser

För att förebygga överträdelser av våra uppförandekoder är mänskliga rättigheter och antikorruption viktiga delar av vår koncernövergripande onlineutbildning. Utbildningen kommer att fördjupas när det kommer till områdena antikorruption och hur man förhindrar människohandel och prostitution. Berörda medarbetare kommer också att få ytterligare utbildning i antikorruption.