Pandox främsta uppgift är att leverera utmärkta gästupplevelser. Det förutsätter dels att företagets medarbetare har rätt kompetens och att de kontinuerligt erbjuds individuell och verksamhetsnära vidareutbildning, dels att hotellprodukten är attraktiv och konkurrenskraftig. Det är en förutsättning för hållbar tillväxt.

Gästnöjdhet 
I Operatörsverksamhet har Pandox under 2017 investerat cirka 300 MSEK i renoveringar och uppgraderingar för att förbättra gästupplevelsen genom till exempel modernare rum och attraktivare publika ytor. Större renoveringar har genomförts på Hyatt Regency Montreal, Hotel Berlin, Berlin, Hotel Berlaymont iBryssel och Hilton Grand Place i Bryssel. Genom en kombination av förbättring av den fysiska hotellprodukten, hotellens styrning och ledning samt medarbetarnas insatser ökade den genomsnittliga gästnöjdheten i Operatörsverksamhet till 81 (78) procent under 2017. Pandox långsiktiga målsättning är att gästnöjdheten ska överstiga 80 procent för de hotell som ingått i Operatörsverksamhet ett år eller mer.

Integritet och informationssäkerhet 
Datasäkerhet och kundintegritet är väsentliga frågor. Utbildning sker lokalt på varje hotell samt via den obligatoriska koncerngemensamma onlineutbildningen som även omfattar datasäkerhet och kundintegritet. Riktlinjer och instruktioner rörande datasäkerhet och kundintegritet finns på alla hotell inom Operatörsverksamhet. Inga underbyggda klagomål gällande överträdelser av kundsekretess och förlust av kunddata rapporterades 2017.

Säkerhet och affärsetik  
Samtliga Pandox hotell inom Operatörs - verksamhet har krisplaner och säkerhetspolicys. Medarbetare utbildas fortlöpande i säkerhet och affärsetik, vilket även ingår i den koncerngemensamma onlineutbildningen. Inga fall av bristande efterlevnad gällande produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet rapporterades 2017. Därutöver har ett flertal lokalt anpassade utbildningar om säkerhet genomförts på hotell inom Operatörs verksamhet.