Pandox medarbetare är företagets viktigaste tillgång och därmed en av de viktigaste intressentgrupperna. Utan motiverade och kompetenta medarbetare kan Pandox inte skapa hållbar tillväxt.

Utifrån materialitetsanalysen har företaget identifierat (1) hälsa, (2) säkerhet och trygghet, (3) rättvisa arbetsförhållanden, (4) kompetens och tillgänglighet, samt (5) antikorruption som väsentliga frågor. Pandox uppgift är att leverera på dessa områden för att ge dem rätt förutsättningar att lyckas i sin roll och vara nöjda medarbetare.

Säkerhet och trygghet
Pandox vill erbjuda alla med  arbetare en trygg och säker arbetsmiljö. Pandox säkerställer att med arbetarna har den kunskap och utbildning som krävs för att de ska kunna följa de säkerhetsrutiner som är  tillämpliga i deras respektive roller och arbetsområden samt för att kunna vara uppmärksamma på eventuella risker i det dagliga arbetet. Under verksamhetsåret har Pandox inte haft några fall av klagomål rörande arbetsförhållanden.

Skyddskommitté och skyddsombud Under 2017 har samtliga hotell inom Operatörsverksamhet haft regelbundna möten med representanter från ledning tillsammans med skyddsombud och medarbetare, som representerar samtliga anställda vid respektive hotell. Syftet är att systematiskt utveckla och främja en god arbetsplatsmiljö och god personalhälsa samt att

 identifiera och före bygga eventuella risker kopplade till arbetsplatsen. På dessa möten diskuteras den fysiska och sociala arbetsmiljön, säkerhetsrutiner, kompetensutveckling och relevant utbildning för medarbetarna. Under 2017 har utbildning i hjärt- och lungräddning genomförts på huvudkontoret och hjärtstartare installerats.

Friska medarbetare är glada medarbetare
På Pandox gillar vi idrott och vi erbjuder ett konkurrenskraftigt friskvårdsbidrag.  Inom ramen för Pandox Movement uppmuntrar vi våra medarbetare att utmana sig själva och varandra, till exempel genom motions-  och tävlingslopp till fots, med cykel eller på skidor. Pandox Movement deltar ofta i olika välgörenhetslopp. 

Rättvisa förhållanden 
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en rättvis och god arbetsmiljö. Vi följer internationella och nationella lagar och riktlinjer gällande mänskliga rättigheter och lika värde. Samtliga medarbetare ska ha skriftliga anställningskontrakt och rätt till en skälig ersättning som motsvarar den högsta nivån av lagstadgad minimilön eller tillämpliga industristandarder samt ha rätt till lagstadgad ledighet och förmåner.

Mångfald och jämställdhet Alla människors lika värde är en grundpelare i Pandox värderingar. Vi strävar bland annat efter mångfald och jämställdhet. Alla våra medarbetare ska behandlas jämlikt och med respekt oavsett etniskt och nationellt ursprung, hudfärg, utbildningsnivå, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön eller religion. Samtliga Pandox medarbetare ska erbjudas och ha rätt till en arbetsmiljö fri från diskriminering, trakasserier, kränkningar, bestraffning och hot. Inga fall av diskriminering rapporterades under 2017.

Etik, lagar och transparens 

Pandox har uppförandekoder som speglar företagets fem fokusområden och väsentliga hållbarhetsaspekter. Vi utbildar våra medarbetare i väsentliga frågor bland annat genom en obligatorisk koncerngemensam onlineutbildning. Antikorruption

utgör en väsentlig del av utbildningen tillsammans med säkerhet och affärsetik. Målet är att alla medarbetare ska genomföra utbildningen årligen. Under 2017 genomförde 30 (40) procent, motsvarande 679 (560) personer, utbildningen. Det betyder att huvuddelen av medarbetarna nu genomfört utbildningen sedan den infördes 2015. Därutöver genomförs ett flertal lokalt anpassade utbildningar varje år inom Operatörsverksamhet. Det kan till exempel handla om hållbart ledarskap, energieffektivisering, säkerhet och hälsa, miljö, kundservice och andra specifika kompetenser.

Visselblåsartjänst Pandox har en oberoende visselblåsarfunktion som är öppen för samtliga medarbetare och externa intressenter. Där kan misstänkta allvarliga oegentligheter, incidenter eller avvikelser från Pandox etiska riktlinjer rapporteras anonymt. Rapporteringsfunktionen tillhandahålls av en extern part för att säkerställa oberoende. Inga överträdelser rapporterades 2017. Pandox uppförandekoder för medarbetare och för samarbetspartners finns på www.pandox.se/hallbarhet.