Pandox strävar efter att minimera verksamhetens miljöeffekter genom att utnyttja naturresurser som energi, vatten och material på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Det gör vi genom att kartlägga miljöeffekter i våra fastighetsinvesteringar och fortlöpande genomföra effektivitets-  och förbättringsprojekt i vår verksamhet. Pandox har en miljöpolicy som beskriver de förväntningar vi har på oss själva och våra samarbetspartners. Miljöpolicyn ingår som en del av den koncerngemensamma onlineutbildningen. Miljöpolicyn är dessutom en del av introduktionen för nyanställda och bifogas samtliga anställningskontrakt från och med hösten 2016. Pandox förväntar sig också att företagets affärspartners respekterar denna miljöpolicy. Pandox tillämpar också Försiktighetsprincipen.


Ett positivt miljöavtryck tillsammans med starka operatörer 
Pandox arbetar aktivt med flera hyresgäster som haft ett effektivt miljöarbete under många år, däribland Scandic Hotels Group. Pandox och Scandic Hotel Groups gemensamma investeringsprojekt, benämnt Shark, är ett exempel på ett nära samarbete som bidragit till minskad miljöpåverkan. Under perioden 2011–2017 renoverade och uppgraderade Pandox och Scandic tillsammans 40 hotellfastigheter för sammanlagt cirka 1 600 MSEK, varav Pandox andel uppgick till cirka 1 000 MSEK. I projektet valdes material med låg miljöpåverkan och tekniska lösningar med en god miljöeffekt, som till exempel snålspolande toaletter och blandare, nya behovsstyrda ventilationssystem med värmeåtervinning, belysningssystem som styrs med nyckelkort, golvvärme med tidsinställning samt moderna uppvärmningslösningar i övrigt. Därutöver omfattade projektet fönsterbyten och byte av belysning till LEDlampor i flertalet hotellfastigheter. Projektet har resulterat i minskad energi och vattenanvändning. Scandic Backadal i Göteborg och Scandic Sundsvall Nord är två hotell som omfattats av investeringsprogrammet där tydliga besparingar uppnåtts. Mätt från 2010 till 2017 minskade Scandic Backadals totala årliga energikonsumtion med 27 procent. För Scandic Sundsvall Nord var minskningen 25 procent. Uttryckt i energikonsumtion per gästnatt var minskningen 38 respektive 32 procent.

Miljöcertifieringar 
Huvuddelen av Pandox hotellfastigheter har någon form av miljöcertifiering. Företagets långsiktiga mål är att miljöcertifiera samtliga hotell för att öka kvaliteten och därmed effektiviteten i Pandox övergripande miljöarbete. I Operatörsverksamhet har Pandox möjligheten att påverka processen full ut och där pågår Green Key-certifiering i hela portföljen. I Fastighetsförvaltning finns olika typer av miljöcertifieringar, varav Svanen är den vanligaste genom Scandics val av denna miljömärkning.

Rapportering till CDP 
Pandox rapporterade under 2017 för första gången sina utsläpp av växthusgaser tillCarbon Disclosure Project (CDP). Resultatet (scope 1–2) var C för rapporteringsåret 2016.

ISO 14001 Under 2017 certifierades Pandox huvudkontor samt Fastighetsförvaltning i Sverige och Danmark i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001. Miljöledningssystemet hjälper till att systematisera och strukturera Pandox arbetssätt med investeringsprojekt och underhållsåtgärder. Detta för att identifiera energibesparingspotential samt möjliggöra hållbara val. Målet är att även certifiera verksamheten i andra länder enligt denna standard.

Green Key 
Vid utgången av 2017 var sju hotell inom Operatörsverksamhet certifierade enligt Green Key samtidigt som certifiering av ytterligare nio hotell pågick. Huvuddelen av Pandox hotell inom Operatörsverksamhet ligger i länder utanför Norden där Green Key är en välkänd miljöcertifiering. Green Key certifierade hotell följer högt ställda kriterier som fastställts av Foundation for Environmental Education (FEE), anpassade efter nationella förutsättningar. Certifieringen kräver en årlig uppföljning och kontroll med krav på grundlig dokumentation av miljömässiga och sociala faktorer och involverar ledningen på respektive hotell samt på affärsområdesnivå. Vidare sätter Green Key stort fokus på att informera och involvera gästerna i hotellens miljö  och hållbarhetsarbete samt kräver att hotellpersonal är välinformerad och utbildad inom hållbarhetsområdet. Ett Green Key certifierat hotell måste ständigt anpassa sin verksamhet efter nya hållbara metoder för drift samt ny teknik, för att minska den totala miljöpåverkan genom lägre energi  och vattenanvändning samt minskat avfall.

Svanen
Vid utgången av 2017 var 45 av 50 hotellfastigheter med Scandic som operatör Svanenmärkta. Resterande hotell beräknas bli Svanenmärkta under 2018. Svanen är Nordens ledande miljömärkning och därmed en märkning som svarar mot hotellens geografiska läge och huvudsakliga gästbas. Likt Green Key har Svanen tuffa kriteriekrav vad gäller energi, vatten, kemikalier, avfallshantering och återvinnig. Svanen är dessutom ett viktigt hållbarhetsverktyg för offentliga och privata upphandlingar och inköp.

Andelen förnybar energi ökar  
Andelen förnybar energi i Operatörsverksamhet har ökat under 2017. I mars 2017 bytte Pandox elleverantör för sex hotell i Belgien och gick därmed helt över till grön el producerad genom vindkraft. I Tyskland växlade tre hotell över till grön el när befintliga elavtal löpte ut. Det återstående hotellet i Tyskland övergick till grön el den 1 januari 2018. Övergången bidrog till en minskning av de totala utsläppen av växthusgaser, i jämförbar portfölj i Operatörsverksamhet, med cirka 42 procent jämfört med 2016. Mätt i förhållande till antal gästnätter minskade utsläppen av växthusgaser med 18 procent.

Laddningsstationer för elbilar  
Flera av hotellen inom Operatörsverksamheten har installerat laddningsstationer för att underlätta och främja användandet av miljöbilar. Under 2017 har arbetet fortsatt med att skapa utrymme för fler laddningsstationer.

Vi mäter och följer upp 
Pandox har implementerat informations - system för de belgiska hotellen inom Operatörsverksamhet som mäter vatten och energianvändning med målet att förbättra effektiviteten. Systemen registrerar omedelbart avvikelser i den dagliga resursanvändningen, vilket gör det möjligt att tidigt fånga upp eventuella vattenläckage, snabbt begränsa skadorna och därmed minimera kostnaderna för eventuell sanering och renovering till följd av ett läckage. Systemen bidrar därmed till att begränsa riskerna i den löpande verksamheten samtidigt som de lägger grunden för ett mer effektivt resursutnyttjande i linje med Pandox mål.

Energianvändning inom Pandox (MWh) (GRI 302-1)      
  2015 2016 2017
Bränsle från icke-förnybara källor  25463  26675  25610
- Diesel  149  148  116
- Naturgas 2 5313 2 6527 2 5494
Bränsle från förnybara källor 1 901 2 229 2 411
- Bränslepellets 1 901 2 229 2 411
Elektricitet 25 467 24 460 19 229
Fjärrvärme 7 116 7 680 2 656
Fjärrkyla 42  59  0
Total energianvändning 59 988 61 101 49 905
     

 

     

 

Växthusgutsläpp (t CO2e) (GRI 305-1 och GRI 305-2)      
   2015  2016  2017
 Scope 1  4706  4930  4723
 - Diesel  37  37  28
 - Naturgas  4669  4893  4695
 Scope 2  8505  7466  2551
 - Elektricitet - Market based method  7762  6779  2207
 - Elektricitet - Location based method  6141  5813  5511
 Fjärrvärme  739  683  343
 Fjärrkyla  3  4  0
 Utsläpp från biogena källor  190  223  31
 Bränslepellets  190  223  31

Redovisningsprinciper
Pandox växthusgasrapportering omfattar samtliga egendriftade hotell. Utsläpp beräknas i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) och vi tillämpar operationell kontroll som konsolideringsmetod. Basåret för vår rapportering är 2015 vilket var det första året som Pandox beräknade växthusgasutsläpp för koncernen. 

Aktivitetsdata är baserad på information från fakturor, realtidsmätare och leverantörer. Utsläppsfaktorer från Defra med GWP-värden från IPCC (AR4)* används för beräkningar. Energiomvandlingar görs baserat på offentligt tillgänglig konverteringsfaktorer. Växthusgaserna som inkluderas i rapporteringen är koldioxid (CO2), metan (CH4) och kväveoxid (N2O).

Växthusgaskvantifieringar innehåller inneboende osäkerheter till följd av den ofullständiga vetenskapliga kunskap som används för att fastställa utsläppsfaktorer och de värden som krävs för att kombinera utsläpp av olika gaser.
* Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment Report (AR4) over a 100-year period