Pandox växthusgasutsläpp under 2022

Pandox bidrog till utsläpp om totalt 99 703 (110 088) ton CO2e under 2022, vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Minskningen av utsläpp beror på att förekomsten av större byggprojekt varit mindre under 2022, men även att de energirelaterade utsläppen inte har ökat i samma takt som gästbeläggningen. Energiintensiten per gästnatt har minskat, vilket beror på att energieffektiviseringsprojekt har givit resultat. Majoriteten av Pandox utsläpp av växthusgaser under 2022 skedde både uppströms och nedströms i värdekedjan. Den egna verksamheten stod bara för 8 procent av de totala utsläppen. Pandox största direkta utsläppskällor av växthusgaser i den egna verksamheten är förbränning av fossila bränslen såsom naturgas samt eventuellt läckage av köldmedium, som ger upphov till Scope 1-utsläpp. Pandox köper också in el, fjärrvärme och kyla till hotellen i egen drift och till huvudkontoret, som ger upphov till Scope 2-utsläpp. Pandox totala marknadsbaserade växthusgasutsläpp i Scope 1 och 2 uppgick till 8 708 (8 478) ton CO2e. Företagets största Scope 3-utsläpp uppströms i värdekedjan kommer från inköpta byggmaterial, produkter och tjänster, framför allt vid till- och ombyggnation samt renovering av fastigheterna. Nedströms i värdekedjan är det utsläpp från hyresgästernas drift av hotellen, främst från energianvändningen, som är den enskilt största utsläppskategorin. Avfall utgör ingen väsentlig andel av Pandox totala utsläpp som fastighetsägare. Trots det arbetar företaget för att underlätta för hotellen i egen drift att minska sina utsläpp från avfall, då det utgör en betydande andel av deras utsläpp. Vad gäller tjänsteresor står de för en försumbar andel av Pandox Scope 3-utsläpp. Pandox totala marknadsbaserade växthusgasutsläpp i Scope-3 uppgick till 90 995 (101 610) ton CO2e. Pandox klimatkompenserade under 2022 för sina Scope 1-utsläpp, vilka uppgick till 5 825 (5 636) ton CO2e, i ett solenergiprojekt i Vietnam. Projektet är certifierat enligt Gold Standard. Klimatkompenseringen kommer inte att räknas in i de aktiviteter Pandox ska genomföra för att nå sina klimatmål.

Utsläpp av växthusgaser i värdekedjan (Scope 1, 2 och 3)

Utsläppskategorier uppströms och nedströms i värdekedjan (Scope 3)