Vi har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och strävar efter långsiktiga samarbeten med våra partners. Vi förutsätter att våra affärspartners respekterar våra värderingar och ambitioner för hållbart företagande.

Pandox äger och driver stora fullservicehotell med strategiska lägen på stora marknader och har ett stort antal samarbetspartners såsom hyresgäster, leverantörer och investerare. Pandox har ett långsiktigt perspektiv och strävar efter långsiktiga samarbeten. Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden inom Fastighetsförvaltning uppgick vid utgången av 2017 till 15,6 år. Med respekt för god affärsetik och sunda affärsmetoder vill Pandox bidra till ett hållbart samhälle där företag tar ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Pandox förutsätter att företagets affärspartners respekterar våra värderingar och ambitioner för hållbart företagande.

Under 2016 formulerades en uppförandekod för affärspartners. Koden bygger på Pandox fem fokusområden för hållbar het och de tio principerna i FN:s Global Compact (www.unglobalcompact.org) och beskriver de förväntningar Pandox har på sina affärspartners (leverantörer, entreprenörer, konsulter och servicepartners). Vid årsskiftet 2017 hade cirka 75 procent av Pandox affärspartners godkänt uppförandekoden. Från och med hösten 2016 är koden en del av dokumentationen när Pandox ingår nya eller förnyar befintliga avtal. Inom Pandox största affärssegment, Fastighetsförvaltning, har samarbeten inom hållbarhet med några av våra största hyresgäster fördjupats under 2017.