Under 2018 stärktes Pandox fokus på hållbarhet. Flera nya strategiska grepp initierades och hållbarhetsfrågorna förankrades i företagets ledningsgrupp och styrelse. Under 2019 tar Pandox nästa steg på sin resa mot målet att kommersiellt integrera hållbarhet som en naturlig del i affårsmodellen.

Vi befinner oss i ett mycket spännande skede när det gäller hållbarhet. Inte minst klimatfrågan växer i betydelse, vilket kräver gemensamma samhällsinsatser där även Pandox vill ta ett större ansvar. För Pandox innebär det framförallt ett ökat fokus på en mer hållbar resursförbrukning i företagets fastigheter.

2018 anställde vi en Director of Sustai­nable Business för att flytta fram våra posi­tioner inom hållbarhet och göra det till en naturlig del av företagets agenda. Året inne­bar ett rejält omtag kring hållbarhetsarbetet, som resulterade i en uppdaterad hållbar­hetsstrategi. Pandox fokuserar på att lång­siktigt integrera hållbarhet i affärsmodellen utan att kompromissa med gästupplevelsen. Strategin är väl förankrad i både sty­relse och ledningsgrupp och resurser har avsatts för att kunna genomföra den. Vi har under året även uppdaterat vår materialitets­ analys för att säkerställa att vi lägger kraf­ten på de områden som Pandox intressen­ ter tycker är viktigast och där vi har störst möjligheter att påverka. För att kunna följa, analysera och validera komplexa hållbar­hetsdata i Pandox verksamhet har företaget implementerat ett nytt hållbarhetssystem. Systemet kommer på sikt att göra det möj­ligt för oss att värdera och prioritera mellan olika miljöinvesteringar samt sprida kun­skap och goda exempel genom Pandox fastighetsportfölj.

Under året har vi uppnått flera av våra mål, till exempel att öka andelen förnybar energi med 50 procent för de hotell som ingår i Operatörsverksamhet. Under året har vi också fastställt nya kvantitativa och kvalitativa mål för våra prioriterade fokus­ områden. Vi har även kartlagt hur vi kan koppla våra egna mål till FN:s globala mål och därigenom verka för en hållbar utveck­ling i ett större perspektiv.

Tidigare fokus har varit övervägande på affärssegmentet Operatörsverksamhet. Nu förändrar vi vårt arbete till att också omfatta affärssegmentet Fastighetsförvalt­ning på ett mer proaktivt och strukturerat sätt i vårt hållbarhetsarbete. Pandox har därför bjudit in sina största hyresgäster för att diskutera möjligheterna till nya gröna hyresavtal där vi delar på avkastningen från miljömässigt lönsamma investeringar. Vi har även tagit det strategiska beslutet att certifiera utvalda fastigheter enligt BREEAM­standarden som ett komplement till tidigare certifieringar av hotelldriften. Denna process inleds och utvärderas under 2019.

När det kommer till vårt sociala ansvar, så går det hand i hand med Pandox värde­ringar. De flesta medarbetare är fostrade inom hotellindustrin där engagemang i lokalsamhället är en självklarhet. 2018 inledde vi ett samarbete med Enbacksskolan i Tensta genom Hand the Ball. Syftet med projektet är att uppmuntra gymnasie­elever till fysisk aktivitet och lagsport. Projektet inspirerar och informerar även om arbetsmöjligheter inom hotellbran­schen, samt tillhandahåller praktikplatser. Detta sker i nära samarbete med vår affärspartner Scandic Hotels Group.

Sammanfattningsvis blir 2019 ett år av lärande och utvärdering av våra olika håll­barhetsinitiativ. Vi är särskilt nyfikna på utfallet av pilotprojektet med att certifiera hotellfastigheterna. Ett annat viktigt steg blir att fullfölja implementeringen och upp­följningen av Pandox Uppförandekod för affärspartners. Håll utkik för nu växlar vi upp för att kommersiellt integrera hållbar­het i Pandox affärsmodell!

- Anders Nissen, VD Pandox