Pandox har två uppförandekoder: Pandox Fair Play för medarbetare respektive affärspartners. Koderna beskriver de vägledande principer och förväntningar som vi har på varandra och sammanfattar vårt förhållningssätt som medarbetare, arbetsgivare, affärspartners och samhällsaktör. Uppförandekoderna speglar Pandox fem fokusområden och väsentliga hållbarhetsaspekter samt bygger på våra grundläggande värderingar om Fair Play. Koderna bygger också på de tio principerna i FN:s Global Compact.

Genom uppförandekoderna och miljöpolicyn, och med respekt för god affärsetik och sunda affärsmetoder, vill vi bidra till ett hållbart samhälle. Vi uppmuntrar samtliga våra medarbetare och affärspartners att ta del av och lära sig mer om våra uppförandekoder. Vi uppmuntrar också våra medarbetare och partners att rapportera allvarliga incidenter eller avvikelser från Pandox etiska riktlinjer beskrivna i koderna till fairplay@pandox.se eller till en extern visselblåsarfunktion. Se även Riktlinjer för Pandox visselblåsartjänst.