Våra styrdokument i form av uppförandekoderna och miljöpolicyn guidar alla anställda i god affärsetik, sunda affärsmetoder och våra prioriteringar inom hållbarhet.

Pandox har ett flertal styddokument inklusive uppförandekod för medarbetare, uppförandekod för affärspartners och miljöpolicy. Uppförandekoderna bygger också på de tio principerna i FN:s Global Compact.

Genom en koncernövergripande online-utbildning på flera språk, säkerställer Pandox att alla medarbetare har kunskap om innehållet i Uppförandekoden för medarbetare och Miljöpolicyn. Online-utbildningsprogrammet utgör en del av varje nyanställds arbetsplatsorientering. Vid större uppdateringar ska samtliga medarbetare genomgå utbildningen igen.

Pandox Miljöpolicy beskriver de förväntningar Pandox har på företaget och dess affärspartners avseende miljöarbetet. En viktig del är försiktighetsprincipen, vilket innebär att proaktivt undvika miljörisker i verksamheten.

Uppföljning

Under 2018 implementerades ett datasystem för att kunna samla in, validera och analysera data i takt med att bolaget växer och blir mer komplext. Under året gjordes betydande framsteg för att inkludera hela värdekedjan i hållbarhetsarbetet. Systemet kommer på sikt även att göra det möjligt att värdera och prioritera mellan olika miljöinvesteringar samt sprida kunskap och goda exempel genom Pandox produkt- och tjänsteportfölj.

Visselblåsarsystem

Pandox har ett oberoende visselblåsarsystem tillgängligt för medarbetare och externa intressenter. Eventuella misstankar om oegentligheter eller avvikelser från våra policyer, kan rapporteras anonymt. Rapporteringsfunktionen tillhandahålls av en extern part för att säkerställa objektivitet. Inkomna ärenden hanteras av Pandox General Counsel. Se även Riktlinjer för Pandox visselblåsartjänst.