Pandox hållbarhetsstrategi bygger på att kommersiellt integrera hållbar­het i affärsmodellen och därigenom lägga grunden fär hållbar tillväxt. Strategin tar hänsyn till intressenternas krav och förväntningar.

Pandox materialitetsanalys identifierar väsentliga hållbarhetsaspekter och fokusområden. Under 2018 uppdaterade vi vår mate­rialitetsanalys för att säkerställa att de håll­barhetsaspekter som är viktigast för verk­samheten och intressenterna prioriteras. 

För att kunna definiera, välja och prioritera de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna genomförde vi intervjuer och webbenkäter med bolagets viktigaste intressentgrupper. Våra viktigaste intressegrupper identi­fierades genom en kartläggning av intres­senternas inflytande på och intresse för Pandox verksamhet.

De prioriterade hållbarhetsaspekterna analyserades därefter utifrån vilken positiv och negativ påverkan de har på Pandox verksamhet utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Se större bild

Materialitetsanalysen från 2018 visar att hållbarhetsaspekten "Minska energikonsumtion och Co2e utsläpp" har högst påverkan på intressenters beslut men endast mellanhög ekonomisk, miljömässig och social påverkan på verksamheten. Den aspekt med minst påverkan på intressenters beslut är föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.

Hållbarhetsaspekterna med störst påverkan på verksamheten är medarbetares hälsa och säkerhet samt att säkerhetsställa kundintegritet och skydda kunddata.