Morgondagens konkurrensfördelar kan komma från väl hanterade hållbarhetsrisker. Vi arbetar kontinuerligt och strukturerat för att identifiera, värdera och hantera våra hållbarhetsrisker som en del av vår övergripande riskhanteringsprocess.

Miljö

Även om Pandox verksamhet inte är belägen i områden med hög risk för över­ svämning eller andra extrema väderfeno­men, påverkas vi av klimatförändringar. Exempelvis kan varmare väder och mindre nederbörd i framtiden leda till låga grundvattennivåer, vilket kan leda till vat­tenbrist och ökade kostnader för vatten. Det finns också risk för ökade material-­ och energikostnader på grund av begränsningar i utbudet och höjda priser som följd. Klimat­förändring kan även leda till förändrade resemönster, både avseende frekvens och reslängd. Ett minskat resande kan innebära en risk för Pandox, men ett ökat resande i närområdet kan även innebära en möjlighet.

Genom förebyggande åtgärder och ökad resurseffektivitet strävar vi mot att minimera våra miljörisker. Alla hotell inom affärssegementet Operatörsverksamhet ska vara miljöcerti­fierade i enlighet med Green Key om inte annan likvärdig miljöcertifiering redan finns senast tre år efter förvärv eller driftsövertagande.

Under 2018 initierade vi ett pilotprojekt BREEAM­ certifiering av utvalda fastigheter inom affärssegmentet Fastighetsförvaltning. Vi har även initierat en dialog med våra största hyresgäster för att uppnå miljöförbättringar genom gröna avtal.

Medarbetare

En av våra främsta risker är missnöjda medarbetare. Inom hotellbranschen är varje enskild gästs upplevelse av stor bety­delse och därför är Pandox beroende av att medarbetarna trivs och är motiverade. För­mågan att attrahera, utveckla och behålla talanger är kritisk för framgång och vi arbetar hela tiden aktivt för att för­bättra arbetsförhållandena inom verksamheten. Förbättrings­arbetet innebär bland annat att minimera risken för arbetsplatsolyckor och främja medarbetarnas hälsa. Vi genomför regelbundet utvecklingssamtal för att utveckla både medarbetare och Pandox som arbetsgivare.

Korruption

Risken för korruption i verksamheten finns till exempel vid inköp av varor och tjänster. För att förebygga risken har vi utarbe­tat riktlinjer som anges i Uppförandekoden för medarbetare och rutiner för intern­ kontroll. Dessutom är antikorruption en del av Pandox koncernövergripande online­-utbildning. Företaget har även ett externt och oberoende visselblåsarsystem för rapportering av oegentligheter, öppen för både externa parter och anställda.

Hälsa och säkerhet

Det finns även risker relaterade till hotell­säkerhet, såsom brand och andra olyckor som involverar medarbetare eller gäster. För att säkerställa hotellsäkerheten, upp­ fyller vi relevant lagstiftning och till­ lämpar brandskyddsåtgärder på samtliga hotell. Beredskapsplaner och säkerhets­-policyer finns på plats för att förhindra och begränsa olyckor och incidenter. Brand­inspektioner samt brandövningar genom­förs regelbundet på alla hotellfastigheter. Våra medarbetare genomgår regelbun­det utbildning i arbetsplatssäkerhet, bland annat i första hjälpen.

Mänskliga rättigheter

Brister i leverantörskedjan kan resultera i kränkningar av mänskliga rättigheter eller brott mot andra delar i Pandox Upp­förandekod för affärspartners. Under 2019 kommer vi att införa en upp­följningsprocess för att säkerställa att bolagets leverantörer uppfyller kraven i Uppförandekoden för affärspartners. Berörda medarbetare kommer även genomgå utbildning i hållbara leverantörskedjor.

Hotell är en plats där prostitution och olika former av människohandel kan före­ komma. Berörda medarbetare kommer att få utbildning i hur man förebygger och upptäcker eventuell människohandel och prostitution.

Datasäkerhet

Vi förstår vikten av att skydda kunders och anställdas personuppgifter och integri­tet. För att skydda gästernas personupp­gifter använder vi tekniska och orga­nisatoriska skyddsåtgärder, till exempel brandväggar och lösenordsskyddade system. För att minimera risken för data­överträdelser sker lokala utbildningar på varje hotell samt obligatoriska koncern­övergripande online­-utbildningar.