Pandox bildades 1995 av Securum och Skanska. Securums och Skanskas uppdrag var att ta över och omstrukturera en hotellportfölj och förbereda den för avyttring.

I början bestod Pandox portfölj av 18 fastigheter och tre mindre hotellverksamheter. Samtliga hotell var belägna i Sverige och utgjordes av en blandning av små och stora hotellfastigheter i varierande skick. När Bolaget hade bildats implementerades Pandox affärsmodell för de enskilda fastigheterna, vilket resulterade i avyttring av icke-strategiska fastigheter, omstrukturering av hyresavtal, investeringar och breddning av den geografiska närvaron.

1997
Pandox noterades på Stockholmsbörsen. Bolagets portfölj värderades till 1,3 miljarder kronor och börsvärdet uppgick till 520 miljoner kronor. Börsintroduktionen ledde till 4 000 nya aktieägare, och efter noteringen växte Pandox snabbt i och med förvärv av stora hotell på strategiska platser. Mindre hotell och hotellverksamheter avyttrades.

2000
Pandox expanderade geografiskt till andra delar av norra Europa genom förvärvet av Hotellus, Scandics fastighetsägande företag, med sammanlagt 16 hotellfastigheter.

2004
De industriella investerarna Eiendomsspar AS och Sundt AS förvärvade bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande. Aktierna avnoterades därefter. Efter privatiseringen expanderade Pandox sin verksamhet i och med förvärvet att flera större hotell i Berlin, Bryssel, Basel, Köpenhamn, Stockholm och Malmö.

2005 
Bolaget avyttrade tolv hotellfastigheter till Norgani Hotels.

2007–2008
Fortsatt internationell expantion med två hotellförvärv i Montreal i Kanada.

2010
Pandox offentliggjorde förvärvet av Norgani Hotels, med en portfölj på 72 hotellfastigheter i Sverige, Finland, Norge och Danmark, med ett transaktionsvärde om nära 10 miljarder SEK. Genom förvärvet blev Bolaget ett av Europas ledande hotellfastighetsföretag. Efter förvärvet av Norgani Hotels kom Bolaget tillsammans med sin största hyresgäst Scandic överens om ett investeringsprogram beräknat till 1,6 miljarder SEK (Shark-projektet), vilket omfattade 40 hotellfastigheter i Norden.

2014
Pandox avyttrade en portfölj med 14 hotell i Sverige till Fastighets AB Balder samt Hilton Docklands Hotel i London, som såldes till H.I.G. Capital. De totala intäkterna från dessa avyttringar uppgick till cirka 2,7 miljarder kronor, eller cirka 12 procent över bedömt marknadsvärde.

2015

Pandox B-aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2015 för andra gången i bolagets historia. Pandox firade också 20 år som ledande hotellfastighetsbolag.

Pandox förvärvade 18 hotellfastigheter, huvuddelen under varumärket Leonardo Hotels, i Tyskland för motsvarande cirka 3 654 MSEK. Som en del av uppgörelsen tecknades 25-åriga omsättningsbaserade hyresavtal med goda garantinivåer med hotelloperatören Fattal Hotels. En översyn av hållbarhetsarbetet, som bygger på företagets ekonomiska ansvar, miljöansvar och sociala ansvar, påbörjades.

2016

Pandox förvärvade åtta hotellfastigheter i Europa, varav fyra i Tyskland, två i Österrike, en i Nederländerna samt en i Belgien. Förvärven förstärkte ytterligare Pandox marknadsposition i Tyskland och Belgien samt etablerade Pandox i två nya länder - Österrike och Nederländerna. Portföljen renodlades genom avyttring av åtta mindre hotellfastigheter i Sverige.

Strategin och affärsmodellen bekräftades genom hyresförlängning av19 hotellfastigheter i Norden samt ett nytt tjugoårigt omsättningsbaserat hyresavtal för Urban House Copenhagen med MEININGER. 

I december genomfördes en nyemission som stärkte Pandox kassa med drygt 1 000 MSEK.