Försiktighetsåtgärder vid Pandox Aktiebolag (publ) årsstämma 3 april 2020 samt nytt arvodesförslag

Med anledning av risken för spridning av coronavirus har Pandox beslutat om försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 3 april 2020. Pandox har också informerats om att valberedningen har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag om ökat styrelsearvode och istället föreslå en oförändrad arvodesnivå.
 

Årsstämman planeras att genomföras som tidigare kommunicerat – på Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8 i Stockholm, den 3 april klockan 10:00 CEST – men med ett antal försiktighetsåtgärder:

 • Stämman hålls i en större lokal
 • Ingen förtäring erbjuds
 • Stämman kommer i sin helhet att begränsas i tid
 • Inregistrering börjar klockan 09:30 CEST
 • Antalet personer som inte är aktieägare kommer att begränsas
 • Stämman avses att kunna följas via en livesänd webbsändning på www.pandox.se. För att kunna rösta krävs dock fysisk närvaro eller inlämnad fullmakt till närvarande ombud
 • På grund av reserestriktioner kommer flera styrelseledamöter inte kunna närvara
 • Pandox styrelseordförande kommer att medverka per videolänk
 • Medverkan från styrelse och ledning i övrigt kommer att begränsas
 • VDs anförande och frågestund kommer att begränsas i tid
 • Aktieägare är välkomna att i förväg skicka frågor till årsstämman via ir@pandox.se

Givet risken för fortsatt spridning av coronaviruset ber Pandox aktieägare att överväga möjligheten att rösta via ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.pandox.se. Vänligen notera att Pandox inte får samla in fullmakter och agera ombud. Pandox har informerats om att Euroclear Sweden erbjudit sig att fungera som ombud för aktieägare som är privatpersoner om så önskas. För mer information om den möjligheten, se www.euroclearproxy.se.

Pandox kommer vid behov att uppdatera bolagets försiktighetsåtgärder inför årsstämman och ber alla som avser delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.pandox.se.
 
Nytt arvodesförslag från valberedningen
 
Mot bakgrund av styrelsens i Pandox Aktiebolag (publ) tidigare kommunicerade beslut att dra tillbaka utdelningsförslaget för 2019, har Pandox informerats om att valberedningen beslutat att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman 2020 om ökat styrelsearvode. Valberedningen föreslår nu att årsstämman 2020 beslutar att nuvarande styrelsearvode förblir oförändrat.

Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande (2019 års arvode inom parentes):

 • Arvode till styrelsens ordförande om 800 000 (800 000) kronor och, i förekommande fall, arvode till styrelsens vice ordförande om 600 000 (600 000) kronor, samt arvode till övriga av stämman valda ledamöter om 400 000 (400 000) kronor vardera
 • Arvode till de två ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott, ordföranden inräknad, om 50 000 (50 000) kronor vardera
 • Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 130 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter om 70 000 (70 000) kronor vardera
 • Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår därmed till högst 3 370 000 (3 370 000) kronor

 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
 
Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40
Erik Ax, Communications & IR Manager, +46 (0) 707 13 77 06
 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 25 mars 2020, kl. 10:00 CET.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se