Pandox AB (publ) justerar utdelningspolicy

För att fånga tillväxtmöjligheter med en bibehållen stark finansiell position har Pandox beslutat justera sin utdelningspolicy. Pandox nya mål är en utdelningsandel på 30-50 procent (tidigare 40-60 procent) av total cash earnings (*), med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 40 procent (tidigare cirka 50 procent).

Pandox ska fortsatt vara ett bolag med en god avkastning och en balanserad finansiell risk. Pandox ledning och styrelse bedömer att den nya utdelningspolicyn kommer att bidra positivt till företagets möjligheter att skapa tillväxt och aktieägarvärde på en växande hotellmarknad.

Pandox kapitalstrukturmål är oförändrat en belåningsgrad på 45-60 procent, beroende på marknadsutveckling och rådande möjligheter.

Pandox håller en kapitalmarknadsdag idag 13:00-16:00 CEST, där företagets strategiska position och drivkrafterna för tillväxt kommer att beskrivas. Utgångspunkten är Pandox plattform för värdeskapande som bidragit till att företaget kunnat växa snabbare än hotellmarknaden över tid.

För detaljerad agenda, presentationsmaterial och länk till webbsändning vänligen se https://www.pandox.se/events/capital-market-day/capital-market-day-2019/.

(*) EBITDA plus finansiella intäkter, minus finansiella kostnader, finansiella kostnader avseende nyttjanderättstillgångar enligt IFRS 16 och aktuell skatt.
 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, CEO, +46 (0) 708 46 02 02
Christian Ringnes, Styrelsens ordförande, +47 22 33 05 50

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08:30 CEST. 

 
Om Pandox

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 144 hotell med cirka 32 300 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.