Pandox utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pandox AB (publ) (”Bolaget”) har uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad kontant nyemission om högst 7 499 999 aktier av serie B, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2016.

Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden för att finansiera förvärv och därvid öka Bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande.

Bolagets befintliga aktieägare, Eiendomsspar Sverige AB, Christian Sundt AB, AMF och Swedbank Robur Fonder, har uttryckt sitt stöd för emissionen och Bolagets långsiktiga utveckling. Eiendomsspar Sverige AB och Christian Sundt AB har uttryckt intresse att teckna aktier för motsvarande sammanlagt cirka 150 miljoner kronor. Vidare har AMF och Swedbank Robur Fonder uttryckt intresse att teckna aktier i emissionen.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Nissen, CEO, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)70 237 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0)760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 december 2016, kl. 17:31 CET.


Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Pandox har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se