Pandox genomför en riktad nyemission om 7 499 999 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 1 012 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pandox Aktiebolag (publ) (”Pandox” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 3 maj 2016 och enligt vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 8 december 2016, beslutat om en riktad kontant nyemission om 7 499 999 aktier av serie B till en teckningskurs om 135 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande.
  
Nyemissionen har tecknats av utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Eiendomsspar Sverige AB, Christian Sundt AB, AMF och Swedbank Robur Fonder. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera förvärv och därvid öka Bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande. Genom nyemissionen kommer Pandox att tillföras cirka 1 012 miljoner kronor före transaktionskostnader. 
  
Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 157 499 999 (fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och 82 499 999 aktier av serie B). Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent baserat på det totala antalet aktier i Pandox vid tiden för nyemissionen.
  
I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i nyemissionen har aktieägaren Eiendomsspar Sverige AB åtagit sig att låna ut 6 449 999 aktier av serie B till investmentbanken ABG Sundal Collier. Aktierna kommer att återlämnas i samband med att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

  
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
  
Anders Nissen, CEO, +46 (0)70 846 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0)70 237 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0)760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 december 2016, kl. 08:00 CET.

  
Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Pandox har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 113 hotell med drygt 24 000 rum i åtta länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är sedan den 18 juni 2015 noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se