Pandox AB (publ) ingår förlikningsavtal med Nordic Choice Hospitality Group AS

Pandox AB (publ) (”Pandox”) och konkursboet har ingått ett förlikningsavtal med Nordic Choice Hospitality Group AS i tvist hänförlig till krav avseende framtida hyresbetalningar enligt hyresavtal med lång löptid mot en hyresgäst som försattes i konkurs år 2013.

Enligt förlikningsavtalet och avtalet med konkursboet kommer Pandox att uppbära ersättning motsvarande åtminstone 60 MSEK, vilket kommer att redovisas som övrig intäkt Fastighetsförvaltning i det tredje kvartalet 2015. Ersättningsanspråken har inte åsatts något värde i Pandox balansräkning.

Förlikningsavtalet avslutar den tvist som beskrivs i ”Inbjudan till förvärv av B-aktier i Pandox Aktiebolag (publ)” på sidan 110 ”Tvister”.

Pandox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2015 klockan 14:30 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0)70 846 02 02
Thomas Backteman, IR, +46 (0)70 831 11 66