Bokslutskommuniké 2012

.

  • Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter, inklusive 50 procent av resultatandel i intressebolaget Norgani, uppgick till 664,5 Mkr (691,2), en minskning med 3,9 %. Minskningen förklaras i huvudsak av lägre intäkter till följd av omfattande kapacitetsuttag i enlighet med investeringsplanen, samt ökade finanskostnader.
  • Förvaltningsintäkterna uppgick till 960,6 Mkr (961,4). För jämförbara enheter, inklusive justering för valutakurseffekter, är förvaltningsintäkterna närmast oförändrade jämfört med föregående år.
  • Intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi uppgick till 1 156,0 Mkr (1 244,0). För jämförbara enheter minskade intäkterna med 7 procent. Avvikelsen är till stor del hänförlig till kapacitetsuttag i samband med planerade investeringar.
  • Resultatet före skatt, exklusive engångsintäkter men inklusive resultatandel Norgani, uppgick till 435,2 Mkr (457,5).
  • Pandox managerar en hotellfastighetsportfölj som består av 120 hotell och en kongress- och mässanläggning med 24 800 rum. Verksamhet drivs i tio länder och 59 orter under 19 olika varunamn. Ägandet av portföljen är fördelat så att Pandox heläger 47 hotell. Resterande hotellfastigheter ägs tillsammans med bolagets ägare i lika delar, förutom ett av hotellen som manageras av Pandox men ägs av en av ägarna. Rapporteringen i denna bokslutskommuniké inkluderar de hotell som helägs av Pandox, samt resultatandel avseende resterande hotell enligt kapitalandelsmetoden.

USA uppvisade flera positiva konjunktursignaler under 2012 där ljusglimtar på bostadsmarknaden har kunnat skönjas och hushållens skuldsättning minskat kraftigt. Det faktum att arbetslösheten biter sig fast på för USA höga nivåer runt 8 procent och att BNP för det fjärde kvartalet bedöms falla ut svagt, visar att den amerikanska ekonomin har en bra bit kvar till normala nivåer.

Euroområdet hamnade åter i recession under 2012. Den ekonomiska utvecklingen bedöms bli svag även under 2013, dock väntar sig flera macroexperter att utvecklingen vänder uppåt något under senare delen av året. Företroendet på de finansiella marknaderna för hur eurokrisen hanteras av regeringar och institutioner är fortfarande en avgörande parameter för Europas ekonomiska utveckling.

De nordiska länderna, Norge undantaget, befinner sig i en period med svag tillväxt. Stigande arbetslöshet, svag export och avvaktande hushåll dämpar tillväxtutsikterna även om flera bedömare tror på ett starkare andra halvår 2013. Danmark har den för närvarande svagaste utvecklingen av de nordiska länderna. Med hög efterfrågan i oljeindustrin, låga räntor och låg arbetslöshet fortsätter Norge trotsa den internationella konjunkturen.

Sammantaget bedöms det globala konjunkturella läget stabiliserats något. Stora politiska utmaningar kvarstår dock.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Nissen
CEO, Pandox AB (publ)
+46 8 506 205 50
+46 708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se
Liia Nõu
CFO, Pandox AB (publ)
+46 8 506 205 80
+46 70 237 44 04
liia.nou@pandox.se