Pandox Bokslutskommuniké 2011

  PRESSMEDDELANDE 17 februari 2012

Bokslutskommuniké 2011

·    Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive 50 procent av resultatandel Norgani ökade till 691,2 Mkr (518,9), motsvarande en tillväxt om 33 procent.  

·    Förvaltningsintäkterna uppgick till 961,4 Mkr (923,3). För jämförbara enheter, inklusive justering för valutakurseffekter, uppgick ökningen till 3,3 procent.

·    Intäkterna från de operativa verksamheter som Pandox driver i egen regi uppgick till 1 244,0 Mkr (1 208,6). För jämförbara enheter och valutakurseffekter ökade intäkterna med 3,7 procent.

·    Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, steg till 457,5 Mkr (313,5). Inkluderas engångsposter blev resultatet 513,6 Mkr (744,7).

·    Drivkrafterna bakom resultat- och kassaflödesförbättringarna är en kombination av en stabil hotellmarknad, hög kvalitet på hotellfastighetsportföljen samt lönsamma förvärv.

·    Pandox managerar en hotellfastighetsportfölj som består av 118 hotell, 1 kongress- och mässanläggning, 24 500 rum med verksamhet i 10 länder och 58 orter. Ägandet av portföljen är fördelat så att Pandox heläger 47 hotell. Resterande hotellfastigheter äger man tillsammans med bolagets ägare i lika delar. Rapporteringen i denna delårsrapport inkluderar de hotell som helägs av Pandox samt resultatandel avseende resterande hotell, enligt kapitalandelsmetoden.

Den globala konjunkturstatistiken har under de senaste kvartalen väl varit i linje med de prognoser som huvuddelen av makroexperterna förutspått. Krisen i Euroområdet stressar dock fortfarande marknaden och det finns risk att den svensk ekonomi kan bromsa in något. USA visar dock positiva konjunktursignaler och tillväxten ökade successivt under året med stigande företagsinvesteringar och en viss ökning av hushållens konsumtion, trots svag inkomstutveckling. Även inledningen av 2012 visar på positiva signaler: överraskande stark arbetsmarknadsstatistik, relativt stark detaljhandel och stabil orderingång i industrin. USA är dock inte opåverkade av statsskuldskrisen i Europa. Den gryende positiva utvecklingen kan dock hotas under första halvåret 2012 till följd av situationen i eurozonen.

För tillväxtmarknaderna är den ekonomiska situationen generellt sett stark. Bedömare menar dock att en förmodad minskad efterfrågan i Europa kommer att påverka tillväxtländernas exportsiffror framöver.  

I denna omvärld presterade Pandox hotellfastighetsportfölj väl. Förvaltningsintäkterna växte med 7,4 procent under rapportperioden och motsvarande med 3,3 procent för jämförbara enheter och valutakurser. Ökningstakten var bättre än marknadens genomsnitt vilket innebär att hotellen i Pandox portfölj generellt sett tog marknadsandelar. Resultat och kassaflöden fortsatte att växa. Drivkraften har sin utgångspunkt i en förbättrad hotellmarknad, bolagets strategi, höga kvalitet på portföljen, lägre finansierings kostnader samt bolagets aktiva ägande.

För ytterligare information:

Anders Nissen       
VD Pandox AB        
+46 (0)8 506 205 50
+46 (0)708 46 02 02
anders.nissen@pandox.se

Liia Nõu
CFO Pandox AB
+46 (0)8 506 205 80
+46 (0)70 237 44 04
liia.nou@pandox.se

Pandox är en av Europas ledande aktörer på hotellfastighetsmarknaden rörande geografisk spridning, antal hotell, varunamn och storlek. I portföljen ingår 118 hotell, en kongress- och mässanläggning, elva operativa verksamheter, med 24 500 rum belägna i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, Schweiz, Bahamas och Kanada. Pandox hotell drivs i olika driftsformer under välkända varunamn som Scandic, Hilton, InterContinental, Hyatt, Radisson Blu, Crowne Plaza, Holiday Inn, Clarion, Comfort, Quality, Elite, First, Rica, Park Inn, Ibis, Best Western, Omena, Rantasipi eller genom oberoende distributionskanaler. Pandox ägs av Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS och CGS Holding AS.