Bokslutskommuniké januari - december 1999

Förvaltningsintäkterna för 1999 uppgick till 272,0 Mkr (234,6). Driftsöverskottet ökade med 31,0 Mkr till 217,8 Mkr (186,8). Ökningen är främst beroende på förvärvade hotellfastigheter samt den starka hotellkonjunkturen som resulterat i ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal.
Direktavkastning, justerat för köpta och sålda fastigheter, för perioden blev 9,6% (9,3). Finansnettot uppgick till -77,5 Mkr (-71,3).

Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 21,9 Mkr och uppgick till 83,4 Mkr (61,5).
Under året har Pandox förvärvat fyra hotellfastigheter, Provobis Star Lund, Scandic Hallandia i Halmstad, First Grand Hotel Borås och Quality Hotel Nacka. Den sammanlagda förvärvskostnaden uppgick till 331 Mkr. Hotellfastigheten Hotel Bohemé i Göteborg med 52 rum, och hotellinventarier i ett operatörsbolag, har avyttrats med en total reavinst på 5,3 Mkr.

Pandox har träffat överenskommelse med samtliga aktieägare i Hotellus International AB om att förvärva bolaget. För information angående förvärvet, se separat pressmeddelande av idag.

Pandox styrelse har beslutat utveckla bolagets strategi bl a innefattande en utökning av den geografiska strategin till att omfatta norra Europa. För en mer detaljerad redogörelse, se bokslutskommuniké.

"1999 blev ett nytt framgångsrikt år för Pandox. För fjärde året i rad ökade vårt disponibla kassaflöde med mer än 20%. Resultattillväxten har åstadkommits i en god hotellmarknad med lönsamma förvärv och en god förädlingstakt i hotellfastighetsportföljen. Förutsättningarna för en fortsatt resultattillväxt under år 2000 får anses goda", säger Anders Nissen, Verkställande Direktör Pandox Hotellfastigheter AB.

Hela delårsrapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.