Bokslutskommuniké januari - december 1998

Förvaltningsintäkterna för 1998 uppgick till 234,6 Mkr (152,2). Driftsöverskottet ökade med 66,1 Mkr till 186,8 Mkr (120,7). Ökningen är främst beroende på förvärvade hotellfastigheter. Den starka hotellkonjunkturen har dessutom resulterat i ökade intäkter från omsättnings- och resultatbaserade hyresavtal.
Justerad direktavkastning för perioden blev 9,3% (9,0).
Finansnettot uppgick till -71,3 Mkr (-50,3).
Koncernens resultat efter skatt har förbättrats med 34,3 Mkr och uppgick till 61,5 Mkr (27,2).
Under året har Pandox förvärvat och tillträtt 9 hotellfastigheter. Under mars tillträddes 8 hotellfastigheter förvärvade från Fastighets AB Tornet och i september tillträddes hotellfastigheten Radisson SAS Hotel Luleå. Källhagens Wärdshus och kontorsfastigheten Överkikaren 19 har avyttrats, varefter Pandox enbart äger hotellfastigheter. I november 1998 träffades ett avtal om rätt att förvärva hotellfastigheten Provobis Star Hotel Lund. Pandox har 1999 utnyttjat sin rättighet och tillträdde den 26 januari 1999 fastigheten.


Bifogas: Bokslutskommuniké i sin helhet. Se länken nedan.